Saltar ao contido principal

Publicacións

Salvemos Cabana rexeita o uso electoralista do Dolmen de Dombate

A asociación lamenta o uso que o alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muíño Domínguez, está a facer do centro arqueolóxico en aras de promocionar a súa imaxe pública en época preelectoral coa instauración dun premio "de quita e pon" que o rexedor popular utiliza a conveniencia para "facerse a foto" nun momento en que a súa popularidade está baixo mínimos.
Doutra banda, hai que rexeitar a utilización interesada que desde a autoridade municipal se fixo da visita ao monumento da pasada fin de semana do exministro de Cultura César Antonio Muñoz Molina coa entrega do suposto "premio" instaurado de maneira repentina en decembro de 2015 co único fin de que o alcalde de Cabana e o seu asesor de Cultura puidesen manter o control da xestión cultural do monumento cando se anunciou a rescisión do convenio, pero que posteriormente "desapareceu" sen deixar rastro.

Resulta lamentable que o rexedor do PP, que na última convocatoria electoral baixou 20 punto…
Publicacións recentes

Salvemos Cabana rechaza el uso electoralista del Dolmen de Dombate

La asociación lamenta el uso que el alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muíño Domínguez, está haciendo del centro arqueológico en aras de promocionar su imagen pública en época preelectoral con la instauración de un premio "de quita y pon" que el regidor popular utiliza a conveniencia para "hacerse la foto" en un momento en que su popularidad está bajo mínimos.

Por otra parte, hay que rechazar la utilización interesada que desde la autoridad municipal se ha hecho de la visita al monumento del pasado fin de semana del exministro de Cultura César Antonio Muñoz Molina con la entrega del supuesto "premio" instaurado de manera repentina en diciembre de 2015 con el único fin de que el alcalde de Cabana y su asesor de Cultura pudieran mantener el control de la gestión cultural del monumento cuando se anunció la rescisión del convenio, pero que posteriormente "desapareció" sin dejar rastro. 

Resulta lamentable que el regidor del PP, que en la últim…

O proxecto eólico Mouriños é incompatible co desenvolvimento turístico sostible na Costa da Morte

O parque eólico, que ademáis non deixará nin un só euro ás arcas públicas en concepto de canon de compensación ambiental, creará un impacto visual significativo sobre o esteiro do río Anllóns e o miradoiro do Monte Branco, considerado como un dos principais observatorios da paisaxe do noroeste peninsular.

Esta zona da Costa da Morte, que vai de Ponteceso a Laxe pasando por Cabana de Bergantiños, que é o lugar onde pretende desenvolverse o proxecto, destaca polo seu elevado valor paisaxístico e por unha economía baseada cada vez en maior medida no desenvolvemento do turismo rural e de natureza.

De feito, e tal e como xa advertiran tanto Salvemos Cabana como outras asociacións durante o período de exposición pública, a área afectada atópase moi próxima á Zona Especial de Conservación (ZEC) Costa da Morte, á Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) Costa da Morte Norte e tan só a850 metros da Important Bird Area (IBA) Costa da Morte, atesorando ademáis unha importante biodiversida…

El proyecto eólico Mouriños es incompatible con el desarrollo turístico sostenible en la Costa da Morte

El parque eólico, que además no dejará ni un solo euro a las arcas públicas en concepto de canon de compensación ambiental, creará un impacto visual significativo sobre el estuario del río Anllóns y el mirador del Monte Branco, considerado como uno de los principales observatorios del paisaje del noroeste peninsular.

Esta zona de la Costa da Morte, que va de Ponteceso a Laxe pasando por Cabana de Bergantiños, que es el lugar donde pretende instalarse el proyecto, destaca por su elevado valor paisajístico y por una economía basada cada vez en mayor medida por el desarrollo del turismo rural y de naturaleza.


De hecho, y tal y como ya advirtieron tanto Salvemos Cabana como otras asociaciones durante el período de exposición pública, el área afectada se encuentra muy próxima a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Costa da Morte, a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa da Morte Norte y tan sólo a 850 metros de la Important Bird Area (IBA) Costa da Morte, atesorand…

A aprobación ambiental do proxecto eólico Mouriños pon en dúbida a utilidade da normativa sobre a protección da natureza en Galicia

O documento publicado pola Dirección Xeral de Medio Ambiente e Cambio Climático non garante a integridade e pervivencia dos valores naturais da Serra do Gontón, unha das últimas paisaxes virxes da Costa da Morte.

Salvemos Cabana lamenta profundamente que a Xunta recurrise a publicar a Declaración de Impacto Ambiental (DIA) do proxecto eólico Mouriños en metade do mes de agosto supoñendo que así vai atopar unha menor oposición social fronte a un proxecto que só aposta polo beneficio empresarial pero que supón unha carga inasumible para o futuro da Comarca de Bergantiños.

Lonxe diso, esta situación non fai máis que reavivar a protesta social fronte ao que está a suceder en Galicia con este este e outros proxectos similares de Naturgy coma o Pena Forcada-Catasol II, o que acaba poñendo en dúbida se a normativa sobre a protección da natureza en algunha utilidade en territorio galego.

O documento publicado pola Dirección Xeral de Medio Ambiente e Cambio Climático ignora por sistema a maior…

La aprobación ambiental del proyecto eólico Mouriños pone en duda la utilidad de la normativa sobre la protección de la naturaleza en Galicia

El documento publicado por la Dirección Xeral de Medio Ambiente e Cambio Climático no garantiza la integridad y la pervivencia de los valores naturales de la Serra do Gontón, uno de los últimos paisajes vírgenes de la Costa da Morte.

Salvemos Cabana lamenta profundamente que la Xunta haya recurrido a publicar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto eólico Mouriños en mitad del mes de agosto suponiendo que así va a encontrar una menor oposición social frente a un proyecto que sólo apuesta por el beneficio empresarial pero que supone una carga inasumible para el futuro de la Comarca de Bergantiños.

Lejos de eso, esta situación no hace más que reavivar la protesta social frente a lo que está sucediendo en Galicia con este y otros proyectos similares de Naturgy como el Pena Forcada-Catasol II, lo que acaba poniendo en duda si la normativa sobre la protección de la naturaleza tiene alguna utilidad en territorio gallego.

El documento publicado por la Dirección Xeral de Medio …

O Concello de Cabana organiza a súa "Ruta das Estrelas" na zona máis ameazada polo proxecto eólico Mouriños

Se o plan eólico de  Naturgy chega a saír adiante, as únicas Perseidas que poderán observarse en próximas edicións dende o Alto da Fernandiña como punto culminante dos montes de Borneiro serán un conxunto de xigantescos aeroxeradores que triplican a altura da Torre de Hércules da Coruña.

Parece unha broma pesada que estes días se intente de maneira contínua identificar a Cabana dende os medios afíns ao alcalde do PP José Muíño coa protección do patrimonio cultural cando este proxecto eólico, para o que o rexedor deu todos os permisos, pode afectar sen remedio a dous bens arqueolóxicos catalogados como son o Castelo de Borneiro e a Mámoa do Pico de Sinde.

Debido á importancia dos xacementos, GA15014003 (pertencente á Idade de Ferro con posterior ocupación medieval) e GA15014046 (Neolítico), aínda tendo en conta o correspondente balizado, o pretendido control dos movementos de terras e mesmo a hipotética inspección dos perfís das gabias abertas para as liñas de interconexión subterránea…

El Ayuntamiento de Cabana organiza su "Ruta das Estrelas" en la zona más amenazada por el proyecto eólico Mouriños

Si el plan eólico de Naturgy llega a salir adelante, las únicas Perseidas que podrán observarse en próximas ediciones desde el Alto de A Fernandiña como punto culminante de los montes de Borneiro serán un conjunto de gigantescos aerogeneradores que triplican la altura de la Torre de Hércules de A Coruña.

Parece una broma pesada que estos días se intente de manera contínua identificar a Cabana desde los medios afines al alcalde del PP José Muíño con la protección del patrimonio cultural cuando este proyecto eólico, para el que el regidor ha dado todos los permisos, puede afectar sin remedio a dos bienes arqueológicos catalogados, como son el Castelo de Borneiro y la Mámoa del Pico de Sinde.

Debido a la importancia de los yacimientos, GA15014003 (perteneciente a la Edad del Hierro con posterior ocupación medieval) y GA15014046 (Neolítico), aún teniendo en cuenta el correspondiente balizado, el pretendido control de los movimientos de tierras e incluso la hipotética inspección de lo…

Salvemos Cabana celebra que o convenio de colaboración do Dolmen de Dombate volva a ser público

Logo de máis dun ano de esforzos, a presión social dá os seus froitos e a Deputación da Coruña ven de poñer a disposición da cidadanía en sede electrónica o texto íntegro do acordo.

Ata agora a situación actual, ao xa non estar accesible o documento na web, era contraria á normativa vixente en materia de transparencia, e impedía fiscalizar tanto a actividade do ente provincial como a do Concello de Cabana de Bergantiños, e coñecer como e onde se estaban a empregar os 60.000 euros de diñeiro público investidos no centro arqueolóxico do Dolmen de Dombate.

Tanto as leis de transparencia e bo goberno 19/2013, do 9 de decembro (estatal) e 1/2016 , do 18 de xaneiro (autonómica), indican que é fundamental a provisión á cidadanía de toda a información necesaria para exercer un labor de fiscalización das institucións pois o dereito fundamental á participación en asuntos públicos non ha de entenderse limitado ao dereito de sufraxio senón "á capacidade da cidadanía de ser un actor fundament…

Salvemos Cabana celebra que el convenio de colaboración del Dolmen de Dombate vuelva a ser público

Tras más de un año de esfuerzos, la presión social da sus frutos y la Diputación de A Coruña ha puesto a disposición de la ciudadanía en sede electrónica el texto íntegro del acuerdo.

Hasta ahora la situación actual, al ya no estar accesible el documento en la web, era contraria a la normativa vigente en materia de transparencia, e impedía fiscalizar tanto la actividad del ente provincial como la del Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños, y conocer cómo y dónde se estaban empleando los 60.000 euros de dinero público invertidos en el centro arqueológico del Dolmen de Dombate.

Tanto las leyes de transparencia y buen gobierno 19/2013, de 9 de diciembre (estatal) y 1/2016 , de 18 de enero (autonómica), indican que es fundamental la provisión a la ciudadanía de toda la información necesaria para ejercer una labor de fiscalización de las instituciones pues el derecho fundamental a la participación en asuntos públicos no ha de entenderse limitado al derecho de sufragio sino "a la c…

Salvemos Cabana pide á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural unha reforma do acceso ao Castro de Borneiro

A escaleira de formigón instalada a finais de 2017 na que se investiron 50.000 euros de diñeiro público, e que atravesa un tramo de bosque autóctono que da acceso ao xacemento, desfigurou completamente a esencia do que era unha paraxe singular en moi bo estado de conservación.


Resulta inconcibible que de todas as posibilidades que podían terse en conta para mellorar a accesibilidade do xacemento, os responsables da Dirección  Xeral de Patrimonio Cultural da Coruña optasen pola de menor integración coa contorna, por moito que se queira defender dende os impulsores do proxecto que a cor "gris antracita" da escalinata de formigón "difumínase" coa paisaxe.


Doutra banda, hai que lamentar a ausencia dunha actitude crítica por parte do alcalde do PP José  Muíño e o feito de que lle dera o visto e prace á obra sen maiores problemas, o que unha vez máis volve indicar cal é o actual plantexamento sobre a conservación e posta en valor do patrimonio cultural que atesoura Caba…

Salvemos Cabana pide a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural una reforma del acceso al Castro de Borneiro

La escalera de hormigón instalada a finales de 2017 en la que se han invertido 50.000 euros de dinero público, y que atraviesa un tramo de bosque autóctono que da acceso al yacimiento, ha desfigurado completamente la esencia del que era un paraje singular en muy buen estado de conservación.


Resulta inconcebible que de todas las posibilidades que podían haberse tenido en cuenta para mejorar la accesibilidad del yacimiento, los responsables de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de A Coruña hayan optado por la de menor integración con el entorno, por mucho que se quiera defender desde los impulsores del proyecto que el color "gris antracita" de la escalinata de hormigón se "difumina" con el paisaje.


Por otra parte, hay que lamentar la ausencia de una actitud crítica por parte del alcalde del PP José Muíño y el hecho de que le haya dado el visto bueno a la obra sin mayores problemas, lo que una vez más vuelve a indicar cual es el actual planteamiento sobre la co…