Saltar ao contido principal

Publicacións

Actualización da web

Neste momento estamos a integrar ducias de contidos de arquivo e rediseñando a nova web, plenamente compatible con dispositivos móbiles e con textos en galego, español e inglés. Podedes seguir as nosas actividades no noso espazo de actualidade e medio ambiente en praza.gal "No confín dos verdes castros".

Desculpade as molestias e vémonos axiña!
Publicacións recentes

Salvemos Cabana presenta alegacións ao proxecto de reapertura da mina de Touro

Á parte do seu propio escrito técnico, a Plataforma pon a disposición de todas aquelas persoas interesadas un modelo básico de alegacións que pode descargarse en ir.gl/alegatouro e entregarse asinado en calquera rexistro público ata o próximo día 4 de outubro, data na que segundo a nova normativa remata o período de exposición pública.


Entre outros factores, Salvemos Cabana considera que non debe someterse a trámite un novo proxecto sen proceder previamente á restauración completa do desastre ambiental provocado por anteriores operacións mineiras en virtude da Lei 3/2008 e que ademáis sería preceptivo a realización dun estudo epidemiolóxico que permita valorar cales foron os verdadeiros efectos da actividade extractiva pasada sobre a saúde da poboación. De feito, a zona na que pretende levarse a cabo a iniciativa, explotada a ceo aberto a escala industrial entre os anos 1970 e 1986, presenta graves problemas de restauración derivados do proceso de oxidación dos sulfuros m…

Salvemos Cabana presenta alegaciones al proyecto de reapertura de la mina de Touro

Aparte de su propio escrito técnico, la Plataforma pone a disposición de todas aquellas personas interesadas un modelo básico de alegaciones que puede descargarse en ir.gl/alegatouro y entregarse firmado en cualquier registro público hasta el próximo día 4 de octubre, fecha en la que según la nueva normativa termina el período de exposición pública.


Entre otros factores, Salvemos Cabana considera que no debe someterse a trámite un nuevo proyecto sin proceder previamente a la restauración completa del desastre ambiental provocado por anteriores operaciones mineras en virtud de la Ley 3/2008 y que además sería preceptivo la realización de un estudio epidemiológico que permita valorar cuáles han sido los verdaderos efectos de la actividad extractiva pasada sobre la salud de la población. De hecho, la zona en la que pretende llevarse a cabo la iniciativa, explotada a cielo abierto a escala industrial entre los años 1970 y 1986, presenta graves problemas de restauración deriva…

Salvemos Cabana critica a xestión provincial do Dolmen de Dombate

A Plataforma considera que a Deputación da Coruña e os seus responsables técnicos e políticos confunden o concepto de "posta en valor" coa masificación de visitantes, o que en nada axuda á conservación do monumento e sí a un efecto chamada que pode rematar por ocasionar nesta xoia do neolítico unha situación similar á que desgraciadamente estase a experimentar na praia das Catedrais en Ribadeo (Lugo).


Segundo as estatísticas da instalación, soamente neste pasado mes de agosto superáronse as 12.000 visitas, o que volve poñer en risco a conservación das pinturas de época neolítica que atesoura o monumento e vulgariza notablemente a instalación ao ser "comercializada" tanto por Deputación como polo Concello de Cabana de Bergantiños como unha sorte de parque temático de lecer cando se trata dunha instalación arqueolóxica que debería ser de referencia.

En definitiva, hai que plantexarse se o interese da Deputación da Coruña e o seu responsable técnico da Sección de Arqu…

Salvemos Cabana critica la gestión provincial del Dolmen de Dombate

La Plataforma considera que la Diputación de A Coruña y sus responsables técnicos y políticos confunden el concepto de "puesta en valor" con la masificación de visitantes, lo que en nada ayuda a la conservación del monumento y sí a un efecto llamada que puede terminar ocasionando en esta joya del neolítico una situación similar a la que desgraciadamente se está experimentando en la playa de As Catedrais en Ribadeo (Lugo).


Según las estadísticas de la instalación, solamente en este pasado mes de agosto se superaron las 12.000 visitas, lo que vuelve a poner en riesgo la conservación de las pinturas de época neolítica que atesora el monumento y vulgariza notablemente la instalación al ser "comercializada" tanto por Diputación como por el Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños como una suerte de parque temático de ocio cuando se trata de una instalación arqueológica que debería ser de referencia.

En definitiva, hay que plantearse si el interés de la Diputación de A…

O Proxecto Touro pretende abrir unha megamina a ceo aberto na área de influencia de Santiago de Compostela

Salvemos Cabana presentará alegacións durante a fase de información pública ao Estudo de Impacto Ambiental presentado pola empresa Cobre San Rafael S.L., que pretende instalar un complexo de minería metálica a ceo aberto de case 700 hectáreas de extensión nas localidades de Touro e O Pino, incluíndo a instalación de 10 curtas e unha liña de alta tensión de 14 quilómetros entre os municipios de Touro e Arzúa, o desvío de dúas canles fluviais, numerosas entulleiras de grandes dimensións e o desenvolvemento de labores de procesado en contínuo de 24 horas/7 días por semana a pouco máis de 15 km. en liña recta da capital galega e a menos de 2 km. do Camiño Francés a Compostela.


A Plataforma considera que este proxecto megamineiro podería ter consecuencias moi negativas para o medio ambiente e a saúde da poboación tanto pola técnica empregada (minería a ceo aberto a gran escala), como polo feito de que unha das entulleiras propostas e un dos depósitos é dos denominados "…

El Proyecto Touro pretende abrir una megamina a cielo abierto en el área de influencia de Santiago de Compostela

Salvemos Cabana presentará alegaciones durante la fase de información pública al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Cobre San Rafael S.L., que pretende instalar un complejo de minería metálica a cielo abierto de casi 700 hectáreas de extensión en las localidades de Touro y O Pino, incluyendo la instalación de 10 cortas y una línea de alta tensión de 14 kilómetros entre los municipios de Touro y Arzúa, el desvío de dos cauces fluviales, numerosas escombreras de grandes dimensiones y el desarrollo de labores de procesado en contínuo de 24 horas/7 días por semana a poco más de 15 km. en línea recta de la capital gallega y a menos de 2 km. del Camino Francés a Compostela.


La Plataforma considera que este proyecto megaminero podría tener consecuencias muy negativas para el medio ambiente y la salud de la población tanto por la técnica empleada (minería a cielo abierto a gran escala), como por el hecho de que una de las escombreras propuestas y uno de los d…

A nova lei de fomento empresarial é incompatible coa protección do medio ambiente a nivel galego

A Proposición de Lei defendida polo PP na cámara autonómica pretende a simplificación da tramitación ambiental de proxectos eólicos e mineiros e a redución significativa de prazos de información pública, o que impediría a correcta avaliación dos impactos causados polas iniciativas industriais e o debate social pertinente sobre a súa conveniencia ou non para as comunidades.


O borrador do texto legal, verdadeira oda ao neoliberalismo máis cru, busca impoñer de golpe numerosas modificacións que afectan á normativa sectorial "co fin de conseguir o obxectivo da axilización administrativa" dentro dunha "planificación territorial definida", o que podería converter todo o territorio galego nunha sorte de parque industrial a costa doutros sectores económicos tradicionais como a agricultura e a gandería, fundamentais no ámbito rural.

ACELERAR A TRAMITACIÓN DE PROXECTOS A TODA COSTA

En relación co sistema de regulación actual, esta nova lei pretende simplificar ao máxim…

La nueva ley de fomento empresarial es incompatible con la protección del medio ambiente a nivel gallego

La Proposición de Ley defendida por el PP en la cámara autonómica pretende la simplificación de la tramitación ambiental de proyectos eólicos y mineros y la reducción significativa de plazos de información pública, lo que impediría la correcta evaluación de los impactos causados por las iniciativas industriales y el debate social pertinente sobre su conveniencia o no para las comunidades.


El borrador del texto legal, verdadera oda al neoliberalismo más crudo, busca imponer de golpe numerosas modificaciones que afectan a la normativa sectorial "con el fin de conseguir el objetivo de la agilización administrativa" dentro de una "planificación territorial definida", lo que podría convertir todo el territorio gallego en una suerte de parque industrial a costa de otros sectores económicos tradicionales como la agricultura y la ganadería, fundamentales en el ámbito rural.

ACELERAR LA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS A TODA COSTA

En relación con el sistema de regulación actu…