Saltar ao contido principal

Publicacións

O Concello de Cabana organiza a súa "Ruta das Estrelas" na zona máis ameazada polo proxecto eólico Mouriños

Se o plan eólico de  Naturgy chega a saír adiante, as únicas Perseidas que poderán observarse en próximas edicións dende o Alto da Fernandiña como punto culminante dos montes de Borneiro serán un conxunto de xigantescos aeroxeradores que triplican a altura da Torre de Hércules da Coruña.

Parece unha broma pesada que estes días se intente de maneira contínua identificar a Cabana dende os medios afíns ao alcalde do PP José Muíño coa protección do patrimonio cultural cando este proxecto eólico, para o que o rexedor deu todos os permisos, pode afectar sen remedio a dous bens arqueolóxicos catalogados como son o Castelo de Borneiro e a Mámoa do Pico de Sinde.

Debido á importancia dos xacementos, GA15014003 (pertencente á Idade de Ferro con posterior ocupación medieval) e GA15014046 (Neolítico), aínda tendo en conta o correspondente balizado, o pretendido control dos movementos de terras e mesmo a hipotética inspección dos perfís das gabias abertas para as liñas de interconexión subterránea…
Publicacións recentes

El Ayuntamiento de Cabana organiza su "Ruta das Estrelas" en la zona más amenazada por el proyecto eólico Mouriños

Si el plan eólico de Naturgy llega a salir adelante, las únicas Perseidas que podrán observarse en próximas ediciones desde el Alto de A Fernandiña como punto culminante de los montes de Borneiro serán un conjunto de gigantescos aerogeneradores que triplican la altura de la Torre de Hércules de A Coruña.

Parece una broma pesada que estos días se intente de manera contínua identificar a Cabana desde los medios afines al alcalde del PP José Muíño con la protección del patrimonio cultural cuando este proyecto eólico, para el que el regidor ha dado todos los permisos, puede afectar sin remedio a dos bienes arqueológicos catalogados, como son el Castelo de Borneiro y la Mámoa del Pico de Sinde.

Debido a la importancia de los yacimientos, GA15014003 (perteneciente a la Edad del Hierro con posterior ocupación medieval) y GA15014046 (Neolítico), aún teniendo en cuenta el correspondiente balizado, el pretendido control de los movimientos de tierras e incluso la hipotética inspección de lo…

Salvemos Cabana celebra que o convenio de colaboración do Dolmen de Dombate volva a ser público

Logo de máis dun ano de esforzos, a presión social dá os seus froitos e a Deputación da Coruña ven de poñer a disposición da cidadanía en sede electrónica o texto íntegro do acordo.

Ata agora a situación actual, ao xa non estar accesible o documento na web, era contraria á normativa vixente en materia de transparencia, e impedía fiscalizar tanto a actividade do ente provincial como a do Concello de Cabana de Bergantiños, e coñecer como e onde se estaban a empregar os 60.000 euros de diñeiro público investidos no centro arqueolóxico do Dolmen de Dombate.

Tanto as leis de transparencia e bo goberno 19/2013, do 9 de decembro (estatal) e 1/2016 , do 18 de xaneiro (autonómica), indican que é fundamental a provisión á cidadanía de toda a información necesaria para exercer un labor de fiscalización das institucións pois o dereito fundamental á participación en asuntos públicos non ha de entenderse limitado ao dereito de sufraxio senón "á capacidade da cidadanía de ser un actor fundament…

Salvemos Cabana celebra que el convenio de colaboración del Dolmen de Dombate vuelva a ser público

Tras más de un año de esfuerzos, la presión social da sus frutos y la Diputación de A Coruña ha puesto a disposición de la ciudadanía en sede electrónica el texto íntegro del acuerdo.

Hasta ahora la situación actual, al ya no estar accesible el documento en la web, era contraria a la normativa vigente en materia de transparencia, e impedía fiscalizar tanto la actividad del ente provincial como la del Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños, y conocer cómo y dónde se estaban empleando los 60.000 euros de dinero público invertidos en el centro arqueológico del Dolmen de Dombate.

Tanto las leyes de transparencia y buen gobierno 19/2013, de 9 de diciembre (estatal) y 1/2016 , de 18 de enero (autonómica), indican que es fundamental la provisión a la ciudadanía de toda la información necesaria para ejercer una labor de fiscalización de las instituciones pues el derecho fundamental a la participación en asuntos públicos no ha de entenderse limitado al derecho de sufragio sino "a la c…

Salvemos Cabana pide á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural unha reforma do acceso ao Castro de Borneiro

A escaleira de formigón instalada a finais de 2017 na que se investiron 50.000 euros de diñeiro público, e que atravesa un tramo de bosque autóctono que da acceso ao xacemento, desfigurou completamente a esencia do que era unha paraxe singular en moi bo estado de conservación.


Resulta inconcibible que de todas as posibilidades que podían terse en conta para mellorar a accesibilidade do xacemento, os responsables da Dirección  Xeral de Patrimonio Cultural da Coruña optasen pola de menor integración coa contorna, por moito que se queira defender dende os impulsores do proxecto que a cor "gris antracita" da escalinata de formigón "difumínase" coa paisaxe.


Doutra banda, hai que lamentar a ausencia dunha actitude crítica por parte do alcalde do PP José  Muíño e o feito de que lle dera o visto e prace á obra sen maiores problemas, o que unha vez máis volve indicar cal é o actual plantexamento sobre a conservación e posta en valor do patrimonio cultural que atesoura Caba…

Salvemos Cabana pide a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural una reforma del acceso al Castro de Borneiro

La escalera de hormigón instalada a finales de 2017 en la que se han invertido 50.000 euros de dinero público, y que atraviesa un tramo de bosque autóctono que da acceso al yacimiento, ha desfigurado completamente la esencia del que era un paraje singular en muy buen estado de conservación.


Resulta inconcebible que de todas las posibilidades que podían haberse tenido en cuenta para mejorar la accesibilidad del yacimiento, los responsables de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de A Coruña hayan optado por la de menor integración con el entorno, por mucho que se quiera defender desde los impulsores del proyecto que el color "gris antracita" de la escalinata de hormigón se "difumina" con el paisaje.


Por otra parte, hay que lamentar la ausencia de una actitud crítica por parte del alcalde del PP José Muíño y el hecho de que le haya dado el visto bueno a la obra sin mayores problemas, lo que una vez más vuelve a indicar cual es el actual planteamiento sobre la co…

A Consellería de Industria actúa unha vez máis a prol dos intereses das grandes eléctricas no proxecto eólico Pena Forcada-Catasol II

Unha subcontrata de  Naturgy empeza a deforestar o monte Chans con maquinaria pesada cando o parque eólico aínda carece de permiso ambiental para a súa liña eléctrica de evacuación e as alegacións a esta aínda non foron contestadas.


En días pasados unha empresa secundaria contratada por Gas Natural Fenosa /  Naturgy comezou cos traballos de desmonte ante a aparente inacción do Concello de Laxe, dende o que tampouco se fixo público (ou polo menos a poboación non o coñece) se esta operación ten en regra todos os permisos e se a autoridade municipal chegou a presentar recurso contra a autorización administrativa do proxecto eólico Pena Forcada- Catasol II.


Isto sucede, ademais, nun contexto coma o de Laxe, declarado oficialmente como "Municipio Turístico" pola Xunta de Galicia en 2007 e nas inmediacións tanto do Pazo de Leis, cuxos orixes remóntanse ao século  XIII e a Casa de Arrueiro, unha vivenda tradicional con máis de 200 anos de antigüidade que tamén está  incluída no Cat…

La Consellería de Industria actúa una vez más a favor de los intereses de las grandes eléctricas en el proyecto eólico Pena Forcada-Catasol II

Una subcontrata de Naturgy empieza a deforestar el monte Chans con maquinaria pesada cuando el parque eólico aún carece de permiso ambiental para su línea eléctrica de evacuación y las alegaciones a esta aún no han sido contestadas.


En días pasados una empresa secundaria contratada por Gas Natural Fenosa / Naturgy ha comenzado con los trabajos de desmonte ante la aparente inacción del Ayuntamiento de Laxe, desde el que tampoco se ha hecho público (o al menos la población no lo conoce) si esta operación tiene en regla todos los permisos y si la autoridad municipal llegó a presentar recurso contra la autorización administrativa del proyecto eólico Pena Forcada-Catasol II.


Esto sucede, además, en un contexto como el de Laxe, declarado oficialmente como "Municipio Turístico" por la Xunta de Galicia en 2007 y en las inmediaciones tanto del Pazo de Leis, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII y la Casa de Arrueiro, una vivienda tradicional con más de 200 años de antigüedad que t…

A liña de evacuación eléctrica do proxecto eólico Pena Forcada-Catasol II pode arruinar unha das mellores vistas da Costa da Morte

A empresa promotora recoñece na documentación ambiental presentada a consulta pública que o tendido será “altamente visible” en máis do 75% do trazado desde o Alto da Fernandiña, considerado como un dos enclaves panorámicos de 360 graos máis destacados do norte galego.

A infraestrutura proposta por Gas Natural Fenosa / Naturgy pretende levarse a cabo atravesando as localidades de Laxe, Cabana de Bergantiños e Zas e afectando a tres comarcas de alto valor paisaxístico (Costa da Morte, Terra de Soneira e Bergantiños) comprendidas dentro da Gran Área Paisaxística de “Chairas e Fosas Occidentais”, o que ademais alterará a percepción da paisaxe desde os altos de Ou Castelo, As Penas e Corte das Cabras.

Nesta zona, tal como fixo constar a Asociación Salvemos Cabana nas súas alegacións ao Estudo de Impacto Ambiental, a preservación da paisaxe debería ser un obxectivo priotario antes que calquera outra consideración debido á súa singularidade, de aí que a afirmación da promotora de que “para …

La línea de evacuación eléctrica del proyecto eólico Pena Forcada-Catasol II puede arruinar una de las mejores vistas de la Costa da Morte

La empresa promotora reconoce en la documentación ambiental presentada a consulta pública que el tendido será "altamente visible" en más del 75% del trazado desde el Alto da Fernandiña, considerado como uno de los enclaves panorámicos de 360 grados más destacados del norte gallego.

La infraestructura propuesta por Gas Natural Fenosa / Naturgy pretende llevarse a cabo atravesando las localidades de Laxe, Cabana de Bergantiños y Zas y afectando a tres comarcas de alto valor paisajístico (Costa da Morte, Terra de Soneira y Bergantiños) comprendidas dentro del Gran Área Paisajística de "Chairas e Fosas Occidentais", lo que además alterará la percepción del paisaje desde los altos de O Castelo, As Penas y Corte das Cabras.

En esta zona, tal como ha hecho constar la Asociación Salvemos Cabana en sus alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental, la preservación del paisaje debería ser un objetivo priotario antes que cualquier otra consideración debido a su singularidad, de…

A CMAOT recoñece que coa documentación achegada por GNF / Naturgy non se poden descartar os "efectos significativos sobre o medio ambiente" da liña de evacuación eléctrica do proxecto eólico Pena Forcada-Catasol II

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental descartou a avaliación ambiental simplificada do proxecto entre os concellos de Laxe, Cabana e Zas pois "para determinar as características dos potenciais impactos do proxecto precísase unha análise e valoración moito máis profunda" que non se aborda na documentación presentada pola empresa enerxética.

Por este motivo, Salvemos Cabana ven de presentar alegacións ao novo proxecto ambiental da compañía, que a Xunta puxo en exposición pública o pasado día 13 de xuño logo da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

FRAGMENTACIÓN DO PROXECTO

No seu escrito de obxeccións, a asociación sinalou en primeiro lugar a necesidade de someter o proxecto eólico Pena  Forcada Catasol II no seu conxunto (non só unha parte) a un novo procedemento de avaliación ambiental, dado que esta proposta industrial leva implícita non só a implantación de aeroxeradores, senón tamén a utilización dunha liña de evacuación eléctrica.

Por este motivo, pode considera…

La CMAOT reconoce que con la documentación aportada por GNF / Naturgy no se pueden descartar los "efectos significativos sobre el medio ambiente" de la línea de evacuación eléctrica del proyecto eólico Pena Forcada-Catasol II

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental ha descartado la evaluación ambiental simplificada del proyecto entre los ayuntamientos de Laxe, Cabana y Zas pues "para determinar las características de los potenciales impactos del proyecto se precisa un análisis y valoración mucho más profunda" que no se aborda en la documentación presentada por la empresa energética.

Por este motivo, Salvemos Cabana ha presentado alegaciones al proyecto ambiental de la compañía, que la Xunta puso en exposición pública el pasado día 13 de junio tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

FRAGMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Es su escrito de objecciones, la asociación ha señalado en primer lugar la necesidad de someter el proyecto eólico Pena Forcada Catasol II en su conjunto (no sólo una parte) a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental, dado que el proyecto eólico conlleva no sólo la implantación de aerogeneradores, sino también la utilización de una línea de evacuación eléctrica.

Por este …