Saltar ao contido principal

Publicacións

Actualización da web

Neste momento estamos a integrar ducias de contidos de arquivo e rediseñando a nova web, plenamente compatible con dispositivos móbiles e con textos en galego, español e inglés. Podedes seguir as nosas actividades no espazo de actualidade e medio ambiente da Plataforma en praza.gal: "No confín dos verdes castros".

Desculpade as molestias e vémonos axiña!Publicacións recentes

O Proxecto Touro pretende abrir unha megamina a ceo aberto na área de influencia de Santiago de Compostela

Salvemos Cabana presentará alegacións durante a fase de información pública ao Estudo de Impacto Ambiental presentado pola empresa Cobre San Rafael S.L., que pretende instalar un complexo de minería metálica a ceo aberto de case 700 hectáreas de extensión nas localidades de Touro e O Pino, incluíndo a instalación de 10 curtas e unha liña de alta tensión de 14 quilómetros entre os municipios de Touro e Arzúa, o desvío de dúas canles fluviais, numerosas entulleiras de grandes dimensións e o desenvolvemento de labores de procesado en contínuo de 24 horas/7 días por semana a pouco máis de 15 km. en liña recta da capital galega e a menos de 2 km. do Camiño Francés a Compostela.


A Plataforma considera que este proxecto megamineiro podería ter consecuencias moi negativas para o medio ambiente e a saúde da poboación tanto pola técnica empregada (minería a ceo aberto a gran escala), como polo feito de que unha das entulleiras propostas e un dos depósitos é dos denominados "…

El Proyecto Touro pretende abrir una megamina a cielo abierto en el área de influencia de Santiago de Compostela

Salvemos Cabana presentará alegaciones durante la fase de información pública al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Cobre San Rafael S.L., que pretende instalar un complejo de minería metálica a cielo abierto de casi 700 hectáreas de extensión en las localidades de Touro y O Pino, incluyendo la instalación de 10 cortas y una línea de alta tensión de 14 kilómetros entre los municipios de Touro y Arzúa, el desvío de dos cauces fluviales, numerosas escombreras de grandes dimensiones y el desarrollo de labores de procesado en contínuo de 24 horas/7 días por semana a poco más de 15 km. en línea recta de la capital gallega y a menos de 2 km. del Camino Francés a Compostela.


La Plataforma considera que este proyecto megaminero podría tener consecuencias muy negativas para el medio ambiente y la salud de la población tanto por la técnica empleada (minería a cielo abierto a gran escala), como por el hecho de que una de las escombreras propuestas y uno de los d…

A nova lei de fomento empresarial é incompatible coa protección do medio ambiente a nivel galego

A Proposición de Lei defendida polo PP na cámara autonómica pretende a simplificación da tramitación ambiental de proxectos eólicos e mineiros e a redución significativa de prazos de información pública, o que impediría a correcta avaliación dos impactos causados polas iniciativas industriais e o debate social pertinente sobre a súa conveniencia ou non para as comunidades.


O borrador do texto legal, verdadeira oda ao neoliberalismo máis cru, busca impoñer de golpe numerosas modificacións que afectan á normativa sectorial "co fin de conseguir o obxectivo da axilización administrativa" dentro dunha "planificación territorial definida", o que podería converter todo o territorio galego nunha sorte de parque industrial a costa doutros sectores económicos tradicionais como a agricultura e a gandería, fundamentais no ámbito rural.

ACELERAR A TRAMITACIÓN DE PROXECTOS A TODA COSTA

En relación co sistema de regulación actual, esta nova lei pretende simplificar ao máxim…

La nueva ley de fomento empresarial es incompatible con la protección del medio ambiente a nivel gallego

La Proposición de Ley defendida por el PP en la cámara autonómica pretende la simplificación de la tramitación ambiental de proyectos eólicos y mineros y la reducción significativa de plazos de información pública, lo que impediría la correcta evaluación de los impactos causados por las iniciativas industriales y el debate social pertinente sobre su conveniencia o no para las comunidades.


El borrador del texto legal, verdadera oda al neoliberalismo más crudo, busca imponer de golpe numerosas modificaciones que afectan a la normativa sectorial "con el fin de conseguir el objetivo de la agilización administrativa" dentro de una "planificación territorial definida", lo que podría convertir todo el territorio gallego en una suerte de parque industrial a costa de otros sectores económicos tradicionales como la agricultura y la ganadería, fundamentales en el ámbito rural.

ACELERAR LA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS A TODA COSTA

En relación con el sistema de regulación actu…

Salvemos Cabana presenta alegacións á liña de evacuación eléctrica do proxecto eólico Mouriños

A Plataforma considera que da documentación da empresa que a Xunta de Galicia puxo en información pública despréndese que a iniciativa non avalía correctamente os posibles efectos sinérxicos e acumulativos coas infraestruturas e liña eléctrica de evacuación do proxecto Pena Forcada-Catasol II, plantexado por Gas Natural Fenosa na veciña localidade de Laxe.


Doutra banda, e dun xeito que só pode ser cualificado de sorprendente, na sección "Programa de calidade ambiental" do proxecto de execución da liña eléctrica cítanse de maneira reiterada departamentos e normativas do País Vasco no que parece máis ben tratarse dun copia-pega da documentación doutro proxecto industrial presentado en Euskadi que dunha errata accidental.
Así, entre outros apartados, en canto á protección do patrimonio cultural faise referencia ao "contacto co Dpto. de Patrimonio do Gobierno Vasco para comprobar a posible inclusión no inventario de patrimonio arqueolóxico e arquitectónico de novos …

Salvemos Cabana presenta alegaciones a la línea de evacuación eléctrica del proyecto eólico Mouriños

La Plataforma considera que de la documentación de la empresa que la Xunta de Galicia ha puesto en información pública se desprende que la iniciativa no evalúa correctamente los posibles efectos sinérgicos y acumulativos con las infraestructuras y la línea eléctrica de evacuación del proyecto Pena Forcada-Catasol II, planteado por Gas Natural Fenosa en la vecina localidad de Laxe.


Por otra parte, y de un modo que sólo puede ser calificado de sorprendente, en la sección "Programa de calidad ambiental" del proyecto de ejecución de la línea eléctrica se citan de manera reiterada departamentos y normativas del País Vasco en lo que parece más bien tratarse de un copia-pega de la documentación de otro proyecto industrial presentado en Euskadi que de una errata accidental.

Así, entre otros apartados, en cuanto a la protección del patrimonio cultural se hace referencia al "contacto con el Dpto. de Patrimonio del Gobierno Vasco para comprobar la posible inclusión en el inv…

Salvemos Cabana celebra que a Xunta non autorizase a acampada do Festival V de Valarés no piñeiral público

Ademáis da recuperación do piñeiral anexo á praia de Balarés para uso e disfrute do común da xente, o protocolo establecido polo Concello de Ponteceso para protexer o complexo dunar da Enseada da Ínsua, aínda carente de vixilancia, mellorou dende o pasado ano. O elevado impacto sonoro en horas nocturnas sobre distintas localidades do esteiro do Anllóns e o emprazamento a carón da zona de máxima protección da Rede Natura 2000, principais factores a ter en conta para trasladar o evento a un lugar máis axeitado en futuras edicións.


O PIÑEIRAL DE BALARÉS VOLVE A SER PÚBLICO

Tras a notoria polémica do 2016, que terminou en inspección e advertencia de graves sancións por parte do Servizo de Protección da Natureza (SEPRONA) aos organizadores do festival por incumprimento das condicións impostas, é de celebrar que este ano a Xunta de Galicia non autorizase a organización dunha acampada no piñeiral de Balarés, que volveu a ser o que sempre foi, un ben gratuíto para o disfrute e esparexeme…

Salvemos Cabana celebra que la Xunta no haya autorizado la acampada del Festival V de Valarés en el pinar público

Además de la recuperación del pinar anexo a la playa de Balarés para el uso y disfrute del común de la gente, el protocolo establecido por el Ayuntamiento de Ponteceso para proteger el complejo dunar de la Ensenada da Ínsua, aún carente de vigilancia, ha mejorado desde el pasado año. El elevado impacto sonoro en horas nocturnas sobre distintas localidades del estuario del Anllóns y el emplazamiento al lado de la zona de máxima protección de la Red Natura 2000, principales factores a tener en cuenta para trasladar el evento a un lugar más adecuado en futuras ediciones.


EL PINAR DE BALARÉS VUELVE A SER PÚBLICO

Tras la notoria polémica del 2016, que terminó en inspección y advertencia de graves sanciones por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) a los organizadores del festival por incumplimiento de las condiciones impuestas, es de celebrar que este año la Xunta de Galicia no haya autorizado la organización de una acampada en el pinar de Balarés, que ha vuelto …