Saltar ao contido principal

Publicacións

Nova vitoria xurídica contra a mina de ouro de Corcoesto

A Asociación Salvemos Cabana celebra a nova decisión dos tribunais de arbitraxe no que supón un revés prácticamente definitivo para os plans da mineira canadense Edgewater Exploration Ltd. na parroquia cabanesa.

Segundo o comunicado emitido por Edgewater o pasado 14 de abril, despois dunha audiencia en París en 2018, España gañou o proceso de arbitraxe internacional que a subsidiaria de propiedade total da compañía, Corcoesto S.A., comezara en 2016 amparándose no tratado bilaterial de investimentos España-Panamá baixo a regulamentación da Comisión de Nacións Unidas para o Dereito Mercantil Internacional ( CNUDMI).

Así, o tribunal de arbitraxe confirmou, dous contra un, unha das objecciones presentadas por España desestimando finalmente a reclamación da mineira. Hai que lembrar, ademais, que en 2018, a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) xa avalou a decisión da Xunta de paralizar o proxecto baseándose na carencia de solvencia técnica e …
Publicacións recentes

Nueva victoria jurídica contra la mina de oro de Corcoesto

La Asociación Salvemos Cabana celebra la nueva decisión de los tribunales de arbitraje en lo que supone un revés prácticamente definitivo para los planes de la minera canadiense Edgewater Exploration Ltd. en la parroquia cabanesa.

Según el comunicado emitido por Edgewater el pasado 14 de abril, después de una audiencia en París en 2018, España ha ganado el proceso de arbitraje internacional que la subsidiaria de propiedad total de la compañía, Corcoesto S.A., había comenzado en 2016 amparándose en el tratado bilaterial de inversiones España-Panamá bajo la reglamentación de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Así, el tribunal de arbitraje confirmó, dos contra uno, una de las objecciones presentadas por España desestimando finalmente la reclamación de la minera. Hay que recordar, además, que en 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya avaló la decisión de la Xunta de paralizar el p…

A cidadanía galega ten que asumir o custo da ineficacia da Xunta na explotación mineira do Monte Neme

Logo de investir 147.168 euros públicos no valado e identificación da área das dúas balsas do complexo nas que o pasado verán algunhas persoas supostamente sufriron diversos problemas de saúde, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas segue sen garantir a seguridade desde complexo extractivo abandoado situado entre as localidades coruñesas de Carballo e Malpica de Bergantiños.

De feito, o peche perimetral da canteira de áridos, que actualmente alcanza 1,5 qm., está incompleto nuns 200 metros á entrada das instalacións e o valado violentouse xa en varios puntos, polo que de novo as fins de semana a zona volveu a transformarse nun rosario de curiosos (e mesmo familias) que se achegan a algúns dos lugares de maior perigo desta zona mineira, dado que a Xunta non previu a necesidade de vixiar de maneira permanente o recinto, como sí é a norma noutras concesións mineiras de titularidade privada.

Ao pago efectuado pola Xunta de maneira subsidiaria para a instalación do valado, e que difícilmen…

La ciudadanía gallega tiene que asumir el coste de la ineficacia de la Xunta en la explotación minera del Monte Neme

Tras haber invertido 147.168 euros públicos en el vallado e identificación del área de las dos balsas del complejo en las que el pasado verano algunas personas supuestamente sufrieron diversos problemas de salud, la Dirección Xeral de Enerxía e Minas sigue sin garantizar la seguridad en este complejo extractivo abandonado situado entre las localidades coruñesas de Carballo y Malpica de Bergantiños.

De hecho, el cierre perimetral de la cantera de áridos, que actualmente alcanza 1,5 km., está incompleto en unos 200 metros a la entrada de las instalaciones y el vallado ya ha sido violentado en varios puntos, por lo que de nuevo los fines de semana la zona se ha vuelto a transformar en un rosario de curiosos (e incluso familias) que se acercan a algunos de los lugares de mayor peligrosidad de esta zona minera, dado que la Xunta no ha previsto la necesidad de vigilar de manera permanente el recinto como sí es la norma en otras concesiones mineras de titularidad privada.

Al pago ejecutado …

A Xunta de Galicia debe restaurar de maneira subsidiaria os cursos fluviais afectados polos antigos labores mineiros de Touro

A Asociación Salvemos Cabana, que puntualmente presentou alegacións, felicítase pola decisión da Xunta de non autorizar o proxecto de reapertura da mina de cobre de Touro, pero lembra que a situación actual dos cursos fluviais da zona é incompatible coa actual lexislación europea en materia de protección de augas e que un Goberno responsable ten que velar, ante todo, pola protección da saúde humana e o medio ambiente.

Salvemos Cabana remitiu xa este caso á Oficina do Defensor del Pueblo no ano 2013 polas súas similitudes co proxecto aurífero a ceo aberto Corcoesto dado que a mina de Touro, de máis de 600 hectáreas de extensión, foi explotada no período 1974-1988 para a extracción de cobre, aínda que tamén se obtiveron pequenas cantidades de ouro a partir do concentrado.

Dito proxecto foi operado a ceo aberto sen ningún tipo de restauración posterior e logo do seu abandono nos anos 80 non existiu un control significativo por parte das autoridades da Xunta de Galicia, o qu…

La Xunta de Galicia debe de restaurar de manera subsidiaria los cursos fluviales afectados por las antiguas labores mineras de Touro

La Asociación Salvemos Cabana, que puntualmente presentó alegaciones, se felicita por la decisión de la Xunta de no autorizar el proyecto de reapertura de la mina de cobre de Touro, pero recuerda que la situación actual de los cursos fluviales de la zona es incompatible con la actual legislación europea en materia de protección de aguas y que un Gobierno responsable ha de velar, ante todo, por la protección de la salud humana y el medio ambiente.

Salvemos Cabana remitió ya este caso a la Oficina del Defensor del Pueblo en el año 2013 por sus similitudes con el proyecto aurífero a cielo abierto de Corcoesto dado que la mina de Touro, de más de 600 hectáreas de extensión, fue explotada en el período 1974-1988 para la extracción de cobre, aunque también se obtuvieron pequeñas cantidades de oro a partir del concentrado.

Dicho proyecto fue operado a cielo abierto sin ningún tipo de restauración posterior y tras su abandono en los años 80 no existió un control significativo po…

O parque eólico Mouriños converte o sendeirismo nun deporte de risco na Serra do Gontón

Naturgy advirte do perigo de caída de bloques de xeo na contorna dos aeroxeradores, o primeiro dos cales se atopa nas inmediacións do Pico da Fernandiña, cume deste macizo costeiro.

Salvemos Cabana considera que esta situación representa unha ameaza real para veciños e sendeiristas, limita claramente os usos do solo na Serra do Gontón e converte o tránsito en tempo frío polos montes de Borneiro nun auténtico deporte de risco.

Ademais, a avaría potencial das pas dos rotores pode provocar que esta ou algunhas das súas pezas cheguen a desprenderse, o que supón un risco para a seguridade pública, máis cando non se contemplou sobre o terreo unha distancia mínima de seguridade.

A isto hai que sumar que os aeroxeradores do parque eólico  Mouriños atópanse nos puntos elevados da serra e constitúen focos de atracción de descarga da electricidade estática atmosférica en tempo  tormentoso.

Doutra banda, chama a atención que a compañía sinalizase o acceso ao pico da  Fernandiña na área de influen…

El parque eólico Mouriños convierte el senderismo en un deporte de riesgo en la Serra do Gontón

Naturgy advierte del peligro de caída de bloques de hielo en el entorno de los aerogeneradores, el primero de los cuáles se encuentra en las inmediaciones del Pico de A Fernandiña, cumbre de este macizo costero.

Salvemos Cabana considera que esta situación representa una amenaza real para vecinos y senderistas, limita claramente los usos del suelo en la Serra do Gontón y convierte el tránsito en tiempo frío por los montes de Borneiro en un auténtico deporte de riesgo.

Además, la avería potencial de las palas de los rotores puede provocar que esta o algunas de sus piezas se desprendan, lo que supone un riesgo para la seguridad pública, más cuando no se ha contemplado sobre el terreno una distancia mínima de seguridad.

A esto hay que sumar que los aerogeneradores del parque eólico Mouriños se encuentran en los puntos elevados de la sierra y constituyen focos de atracción de descarga de la electricidad estática atmosférica en tiempo tormentoso.

Resulta un contrasentido, por otra part…

A dramática situación do Monte Neme e os riscos para a seguridade e a saúde pública pola falta de control administrativo confirman a falacia da "minería sostible" en Galicia

Seis anos despois do accidente que provocou unha vertedura de máis de 24.000 metros cúbicos de auga e lodos sobre as parroquias de Razo da Costa (Carballo) e Aviño (Malpica), a Dirección Xeral de Enerxía e Minas dirixida por Ángel Bernardo Tahoces segue sen poñer unha solución efectiva a un problema que pode rematar provocando graves consecuencias, como se demostrou recentemente logo da irresponsabilidade cometida por varios "instagrammers", que sufriron problemas de saúde por bañarse nalgunhas das balsas do complexo.

Resulta chocante a reiterada apelación por parte do actual Goberno da Xunta e a Cámara Oficial Mineira de Galicia a conceptos como a "minaría sostible" e a "minaría responsable" mentres no cume do Monte Neme, en parte desaparecido pola actividade extractiva primeiro de wolframio e logo de áridos, a situación tórnase dramática nalgúns puntos pola inexistencia dun perímetro de seguridade tanto en balsas como en taludes, que nalgúns casos caen …

La dramática situación del Monte Neme y los riesgos para la seguridad y la salud pública por la falta de control administrativo confirman la falacia de la "minería sostenible" en Galicia

Seis años después del accidente que provocó un vertido de más de 24.000 metros cúbicos de agua y lodos sobre las parroquias de Razo da Costa (Carballo) y Aviño (Malpica), la Dirección Xeral de Enerxía e Minas dirigida por Ángel Bernardo Tahoces sigue sin poner una solución efectiva a un problema que puede terminar provocando graves consecuencias, como se ha demostrado recientemente tras la irresponsabilidad cometida por varios "instagrammers", que han sufrido problemas de salud por bañarse en algunas de las balsas del complejo.

Resulta chocante la reiterada apelación por parte del actual Gobierno de la Xunta y la Cámara Oficial Minera de Galicia a conceptos como la "minería sostenible" y la "minería responsable" mientras en la cumbre del Monte Neme, en parte desaparecida por la actividad extractiva primero de wolframio y luego de áridos, la situación se torna dramática en algunos puntos por la inexistencia de perímetro de seguridad tanto en balsas como en…

A instalación do parque eólico Mouriños lévase por diante un dos penedos máis singulares da Costa da Morte

A utilización de explosivos nas obras de acondicionamento da base do segundo aeroxerador do proxecto de  Naturgy na Serra  do  Gontón, entre as localidades coruñesas de Cabana de Bergantiños e Zas, fixeron desaparecer para sempre o coñecido como "Penedo  do Castelo", unha singular formación granítica próxima á área arqueolóxica catalogada do Castelo de  Borneiro.

Salvemos Cabana puxo estes feitos en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e o Instituto de Estudos do Territorio, dado que segundo está publicado na Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida pola Consellería de Medio Ambiente "se os afloramentos rochosos existentes na zona tiveran interese xeomorfolóxico ou paisaxístico deberán ser respectados, sen que se vexan afectados polas obras".

O texto tamén sinala que "se durante o desenvolvemento dos traballos de execución ou explotación aparecesen afeccións ao medio natural non contempladas, se paralicen as actuacións e informen de maneir…

La instalación del parque eólico Mouriños se lleva por delante uno de los penedos más singulares de la Costa da Morte

La utilización de explosivos en las obras de acondicionamiento de la base del segundo aerogenerador del proyecto de Naturgy en la Serra do Gontón, entre las localidades coruñesas de Cabana de Bergantiños y Zas, han hecho desaparecer para siempre el conocido como "Penedo do Castelo", una singular formación granítica cercana al área arqueológica catalogada del Castelo de Borneiro.

Salvemos Cabana ha puesto estos hechos en conocimiento de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y el Instituto de Estudos do Territorio, dado que según está publicado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por la Consellería de Medio Ambiente "si los afloramientos rocosos existentes en la zona tuvieran interés geomorfológico o paisajístico deberán ser respectados sin que se vean afectados por las obras".

El texto también señala que "si durante el desarrollo de los trabajos de ejecución o explotación aparecieran afecciones al medio natural no contempladas, se paralicen …