Saltar ao contido principal

Publicacións

Salvemos Cabana considera lamentable a utilización do conflito armado en Ucraína para promocionar o negocio do "volframio galego" nas minas de Varilongo e San Fins, dous proxectos que xeran un enorme rexeitamento social

Logo das declaracións públicas de Rafaella Resources a asociación valora que a empresa tan só busca agrandar as súas contas de resultados e o beneficio dos seus accionistas e investidores fronte á oposición veciñal que xeran dous dos proxectos extractivos máis contestados de Galicia. O conflito bélico en Ucraína está a provocar unha crise humanitaria sen precedentes na historia recente de Europa Non é licito utilizar a excusa dunha guerra que está a provocar miles de vítimas e millóns de persoas desplazadas nunha crisis humanitaria sen precedentes na historia recente de Europa empregando, como fai o director da compañía Steven Turner, o termo de " conflito xeopolítico " para presionar á Xunta de cara á aprobación dos seus proxectos comerciais. Segundo afirma a empresa " Galicia é parte da solución ". Sen embargo, a " solución " que se advirte examinando en detalle a proposta oriéntase a incrementar o seu volume de negocio ao tempo que semella ignorar baixo
Publicacións recentes

Salvemos Cabana considera lamentable la utilización del conflicto armado en Ucrania para promocionar el negocio del "wolframio gallego" en las minas de Varilongo y San Finx, dos proyectos que generan un enorme rechazo social

Tras las declaraciones públicas de Rafaella Resources la asociación valora que la empresa tan solo busca agrandar sus cuentas de resultados y el beneficio de sus accionistas e inversores frente a la oposición vecinal que generan dos de los proyectos extractivos más contestados de Galicia. El conflicto bélico en Ucrania está provocando una crisis humanitaria sin precedentes en la historia reciente de Europa. No es lícito utilizar la excusa de una guerra que está provocando miles de víctimas y millones de personas desplazadas en una crisis humanitaria sin precedentes en la historia reciente de Europa empleando, como hace el director de la compañía Steven Turner, el término de " conflicto geopolítico " para presionar a la Xunta de cara a la aprobación de sus proyectos comerciales. Según afirma la empresa " Galicia es parte de la solución ". Sin embargo, la " solución " que se advierte examinando en detalle la propuesta está orientada a incrementar su volumen

A obriga legal de dar cumprimento á Lei na restauración ambiental dos impactos da mina de Touro é incompatible co desenvolvemento dun novo proxecto

 O 25/11/2019 a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria (CEEI) require á mercantil Explotacións Gallegas S.L. (EXGA) un proxecto integral de drenaxe da mina de cobre abandonada de Touro. O 02/03/2021 reitera o requerimento sen que se executara o proxecto temporal autorizado previamente (2018). Así, nestes 3 anos, esas augas contaminadas continuaron alcanzando o dominio público hidráuco (DPH) como viñan facendo nos 30 anos anteriores. As actuacións que cita a empresa como realizadas nos últimos 3 anos son actuacións sobre o papel, que nunca se levaron a cabo na realidade, non tendo, por tanto, ninguna consecuencia sobre o medio ambiente. Impacto ambiental da mina de Touro na bacia do Ulla / Foto: Asociación Salvemos Cabana O requerimento é: “Modificar o sistema de xestión das augas (incorporar os efluentes de Angumil, Portapego e Felisa ao oco de Vieiro) e garantir a supresión das saídas de auga desde a zona de Arinteiro”. Ningún do obxectivos do proxecto de

Investigacións científicas confirman o impacto negativo da actividade da mina de Touro sobre a conca fluvial do Ulla e a ría de Arousa

Os datos dos especialistas demostran que a reapertura do proxecto a ceo aberto podería conlevar unha problemática engadida en caso de accidente a gran escala e que a restauración de canles afectadas pola antiga explotación, especialmente no caso dos acuíferos, vai resultar unha tarefa extremadamente difícil para a que non existen "solucións máxicas" como a instalación de plantas de tratamento. Impacto ambiental provocado pola mina de Touro (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Xa nunha investigación desenvolvida por Rosa Calvo e outros autores ao peche da operación mineira fai tres décadas, os científicos fixeron constar que o lamentable estado das augas superficiais e subterráneas da zona (tóxicas e hiperácidas) que permanece hoxe en día, presenta niveis perigosos para a saúde hamana e os ecosistemas de elementos coma o aluminio e metais pesados como zinc, cobre e níquel que sumados a outros compostos coma os sulfatos " non son tolebrables para a vida animal, recreo e abas

Investigaciones científicas confirman el impacto negativo de la actividad de la mina de Touro sobre la cuenca fluvial del Ulla y la ría de Arousa

Los datos de los especialistas demuestran que la reapertura del proyecto a cielo abierto podría conllevar una problemática añadida en caso de accidente a gran escala y que la restauración de cauces afectados por la antigua explotación, especialmente en el caso de los acuíferos, va a resultar una tarea extremadamente difícil para la que no existen "soluciones mágicas" como la instalación de plantas de tratamiento. Impacto ambiental provocado pola mina de Touro (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Ya en una investigación desarrollada por Rosa Calvo y otros autores al cierre de la operación minera hace tres décadas, los científicos hicieron constar que el lamentable estado de las aguas superficiales y subterráneas de la zona (tóxicas e hiperácidas) que permanece hoy en día, presenta niveles peligrosos para la salud humana y los ecosistemas de elementos como el aluminio y metales pesados como zinc, cobre y níquel que sumados a otros compuestos como los sulfatos " no son tolera

Salvemos Cabana insta ao MITECO a denegar a autorización ambiental aos parques eólicos mariños de Iberdrola San Brandán e San Cibrao polo risco que supoñen para as aves migratorias nun dos seus principais corredores europeos

A asociación alerta de que ata a propia compañía constata que a instalación de ambos proxectos pode ter consecuencias imprevisibles para a biodiversidade nunha das áreas de maior valor ambiental da Unión Europea e chama a presentar alegacións logo da actualización dos proxectos por parte da empresa, que se atopan nun novo período de información pública ata o próximo 1 de setembro. O furabuchos atlántico (Puffinus puffinus) é unha das aves migratorias que cada ano atravesan a área mariña de Estaca de Bares / Wikimedia Commons Na documentación ambiental inicial sometida a consultas, Iberdrola recoñece que " os aeroxeradores provocan un impacto directo sobre a avifauna dado que poden incrementar a súa mortandade por impacto cos mesmos " e que " a presenza de aeroxeradores nunha zona que discorre próxima a un dos corredores migratorios máis importantes de Europa terá un impacto importante sobre a avifauna ". Extracto da documentación ambiental sometida a información púb

Salvemos Cabana insta al MITECO a denegar la autorización ambiental a los parques eólicos marinos de Iberdrola San Brandán y San Cibrao por el riesgo que suponen para las aves migratorias en uno de sus principales corredores europeos

La asociación alerta de que hasta la propia compañía constata que la instalación de ambos proyectos puede tener consecuencias imprevisibles para la biodiversidad en una de las áreas de mayor valor ambiental de la Unión Europea y llama a presentar alegaciones tras la actualización de los proyectos por parte de la empresa, que se encuentran en un nuevo período de información pública hasta el próximo 1 de septiembre. La pardela pinocheta (Puffinus puffinus) es una de las aves migratorias que cada año atraviesan el área marina del Cabo Ortegal / Wikimedia Commons  En la documentación ambiental inicial sometida a consultas, Iberdrola reconoce que " los aerogeneradores provocan un impacto directo sobre la avifauna dado que pueden incremendar su mortandad por impacto con los mismos " y que " la presencia de aerogeneradores en una zona que discurre próxima a uno de los corredores migratorios más importantes de Europa tendrá un impacto importante sobre la avifauna ". Extract

Salvemos Cabana presenta alegacións aos parques eólicos mariños San Brandán e San Cibrao polo seu impacto negativo sobre a contorna natural do Cabo Ortegal e A Mariña

A asociación considera como un desatino o plan industrial de Iberdrola nunha das áreas costeiro-marítimas de maior valor ambiental de Galicia, desenvolto en dous proxectos que poderían afectar a numerosas áreas protexidas a nivel europeo pola Rede Natura 2000, especies en perigo de extinción e mesmo ao recurso das comunidades pesqueiras das zonas afectadas das que directa e indirectamente viven miles de familias.  Parque eólico no Mar do Norte Os parques eólicos mariños San Brandán (490 MW) e San Cibrao (490 MW) son unha nova mostra da megalomanía enerxética despregada sen rubor polas grandes corporacións, pois entre ambos proxectos pretenden instalar 70 aeroxeradores -cada uno de 14 MW de potencia- montados sobre plataformas flotantes, cunha altura de núcleo de 138 metros sobre o nivel do mar e un diámetro de rotor de 230, o que determina unha altura en punta de pa que supera o cuarto de quilómetro (253 metros) equivalendo a 4,6 veces a altura da Torre de Hércules da Coruña. A á

Salvemos Cabana presenta alegaciones a los parques eólicos marinos San Brandán y San Cibrao por su impacto negativo sobre el entorno natural del Cabo Ortegal y A Mariña

La asociación considera como algo descabellado el plan industrial de Iberdrola en una de las áreas costero-marítimas de mayor valor ambiental de Galicia, desarrollado en dos proyectos que podrían afectar a numerosas áreas protegidas a nivel europeo por la Red Natura 2000, especies en peligro de extinción e incluso al recurso de las comunidades pesqueras de las zonas afectadas de las que directa e indirectamente viven miles de familias. Parque eólico en el Mar del Norte Los parques eólicos marinos San Brandán (490 MW) y San Cibrao (490 MW) son una nueva muestra de la megalomanía energética desplegada sin rubor por las grandes corporaciones pues entre ambos proyectos pretenden instalar 70 aerogeneradores -cada uno de 14 MW de potencia- montados sobre plataformas flotantes, con una altura de buje de 138 metros sobre el nivel del mar y un diámetro de rotor de 230, lo que determina una altura en punta de pala que supera el cuarto de kilómetro (253 metros) equivaliendo a 4,6 veces la altura

Salvemos Cabana rexeita o impacto ambiental dos parques eólicos de EDP Renovables sobre a área de influencia da Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba

Os últimos cambios anunciados pola multinacional portuguesa sobre o proxecto Monte Chan non son máis que unha cortina de fume que en absoluto soluciona a pegada indeleble que 18 aeroxeradores de 200 metros de altura en punta de pa deixarán sobre unha das mellores franxas do litoral galego. A desmesurada proporción dos aeroxeradores do parque eólico de Corme arruinou unha das mellores paisaxes da Costa da Morte coruñesa polo seu elevado impacto ambiental / Foto: Asociación Salvemos Cabana Como de maneira errónea e interesada ven de facerse público en datas recentes EDP Renovables non "elimina" catro turbinas eólicas senón que únicamente modifica o seu emprazamento, obviando que a zona quedará igualmente rodeada por un inxente número de máquinas de tres proxectos distintos da mesma empresa. Desde xeito, o proxecto do parque eólico Monte Chan (9 aeroxeradores, 46,2 MW) cambia para que nada cambie pois en absoluto modifica o número de turbinas, ás que hai que sumar as que integra

Salvemos Cabana rechaza el impacto ambiental de los parques eólicos de EDP Renovables sobre el área de influencia del Paisaje Protegido de los Penedos de Pasarela y Traba

Los últimos cambios anunciados por la multinacional portuguesa sobre el proyecto Monte Chan no son más que una cortina de humo que en absoluto soluciona la huella indeleble que 18 aerogeneradores de 200 metros de altura en punta de pala dejarán sobre una de las mejores franjas del litoral gallego. La desmesurada proporción de los aerogeneradores del parque eólico de Corme ha arruinado uno de los mejores paisajes de la Costa da Morte coruñesa por su elevado impacto ambiental / Foto: Asociación Salvemos Cabana Como de manera errónea e interesada se ha hecho público en fechas recientes EDP Renovables no "elimina" cuatro turbinas eólicas sino que únicamente modifica su emplazamiento, obviando que la zona quedará igualmente rodeada por un ingente número máquinas de tres proyectos distintos de la misma empresa. De este modo, el proyecto del parque eólico Monte Chan (9 aerogeneradores, 46,2 MW) cambia para que nada cambie pues en absoluto modifica el número de turbinas, a las que ha