Saltar ao contido principal

Publicacións

Xornada sobre contaminación lumínica e astroturismo no Dolmen de Dombate: Cabana de Bergantiños investiu 1,6 millóns de euros nun sistema de alumeado público incompatible coa protección do ceo nocturno e a Costa da Morte como destino Starlight

A Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana denuncia que o sistema de iluminación municipal, no que nos últimos anos investiuse un elevado presuposto -subvencionado en boa medida a cargo de fondos europeos-, xerou un problema de contaminación luminosa sen precedentes pola utilización de farois led de alta intensidade, nun feito de todo incoherente coa declaración da zona como destino turístico Starlight. A instalación de farois led de alta intensidade no municipio de Cabana de Bergantiños xerou un problema de contaminación lumínica sen precedentes na zona / Foto: Asociación Salvemos Cabana No 2022, co alcalde José Muíño Domínguez (PP) como responsable último desta decisión, renováronse máis de 2.700 puntos de alumeado nas parroquias de Cesullas, Canduas, Borneiro, O Esto, Cundíns, Silvarredonda, Riobó, Nantón, Anos e Corcoesto empregando unha tecnoloxía de baixo consumo a nivel enerxético pero moi contaminante a nivel lumínimo, que é claramente incompatible coa protección do ceo
Publicacións recentes

Jornada sobre contaminación lumínica y astroturismo en el Dolmen de Dombate: Cabana de Bergantiños invirtió 1,6 millones de euros en un sistema de alumbrado público incompatible con la protección del cielo nocturno y la Costa da Morte como destino Starlight

La Asociación de Defensa Ambiental Sabemos Cabana denuncia que el sistema de iluminación municipal, en el que en los últimos años se ha invertido un elevado presupuesto -subvencionado en buena medida a cargo de fondos europeos-, ha generado un problema de contaminación luminosa sin precedentes por la utilización de farolas led de alta intensidad, en un hecho del todo incoherente con la declaración de la zona como destino turístico Starlight. La instalación de farolas led de alta intensidad en el municipio de Cabana de Bergantiños ha generado un problema de contaminación lumínica sin precedentes en la zona / Foto: Asociación Salvemos Cabana En el año 2022, con el alcalde José Muíño Domínguez (PP) como responsable último de esta decisión, se renovaron más de 2.700 puntos de luz en las parroquias de Cesullas, Canduas, Borneiro, O Esto, Cundíns, Silvarredonda, Riobó, Nantón, Anos y Corcoesto empleando una tecnología de bajo consumo a nivel energético pero pero muy contaminante a nivel lumí

Día Internacional das Montañas: protexendo o noso tesouro natural fronte ao impacto negativo da enerxía eólica en Galicia

A Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana únese ao lema promovido pola FAO en 2023 ("Restauración dos ecosistemas de montaña"), que pretende sensibilizar sobre a importancia da presentación destas áreas e a súa protección fronte ás ameazas externas. Os montes e montañas determinan a vida das poboacións e ofrecen numerosos servizos ecosistémicos. Na imaxe, vista do Monte Castelo dende o esteiro do Anllóns / Foto: Asociación Salvemos Cabana Neste senso, resulta fundamental preservar estas maxestuosas contornas que representan unha fonte vital de biodiversidade e servizos ecosistémicos porque os montes e montañas son lugares que albergan unha gran diversidade de flora e fauna, ademáis de proveer recursos hídricos fundamentais para a natureza e as persoas. Por iso, se ben a instalación de parques eólicos no actual contexto pode ser considerada como unha das opcións do mix enerxético para a descarbonización resulta inaceptable que en aras do maior beneficio para as empresa

Día Internacional de las Montañas: protegiendo nuestro tesoro natural frente al impacto negativo de la energía eólica en Galicia

La Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana se une al lema promovido por la FAO en 2023 ("Restauración de los ecosistemas de montaña"), que pretende sensibilizar sobre la importancia de la preservación de estas áreas y su protección frente a las amenazas externas. Los montes y montañas determinan la vida de las poblaciones y ofrecen numerosos servicios ecosistémicos. En la imagen, vista del Monte Castelo desde el estuario del Anllóns / Foto: Asociación Salvemos Cabana En este sentido, resulta fundamental preservar estos majestuosos entornos que representan una fuente vital de biodiversidad y servicios ecosistémicos porque los montes y montañas son lugares que albergan una gran diversidad de flora y fauna, además de proveer recursos hídricos fundamentales para la naturaleza y las personas. Por eso, si bien la instalación de parques eólicos en el actual contexto puede ser considerada como una de las opciones del mix energético para la descarbonización resulta inaceptable

O cambio lexislativo anunciado pola Xunta de Galicia para favorecer o "interese público superior" dos parques eólicos converte o proceso de avaliación ambiental en papel mollado e vai contra o interese xeral da cidadanía

A Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana considera que o proxecto de lei para de acompañamento dos presupostos do Goberno galego para o vindeiro ano, que recolle a consideración especial da planificación, construción e explotación de proxectos eólicos de competencia autonómica só favorece aos intereses das grandes empresas do oligopolio enerxético.  O interese público superior que a Xunta defende nos parques eólicos favorece en último termo ás contas de resultados das grandes enerxéticas / Foto: Asociación Salvemos Cabana A lexislación estatal e europea sobre avaliación ambiental requiere que se teñan en conta todos os aspectos de calquera proxecto avaliado mantendo un carácter global e a súa integridade, o que no caso dos parques eólicos implica as súas liñas de evacuación e as súas infraestruturas asociadas, que tamén teñen un gran impacto sobre o territorio. Neste senso, o procedimiento de avaliación ambiental queda gravemente danado coa modificación lexislativa fomentada p

El cambio legislativo anunciado por la Xunta de Galicia para favorecer el "interés público superior" de los parques eólicos convierte el proceso de evaluación ambiental en papel mojado y va contra el interés general de la ciudadanía

La Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana considera que el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos del Gobierno gallego para el próximo año, que recoge la consideración especial de la planificación, construcción y explotación de proyectos eólicos de competencia autonómica solo favorece a los intereses de las grandes empresas del oligopolio energético. El "interés público superior" que la Xunta defiende en los parques eólicos favorece en último término a las cuentas de resultados de las grandes energéticas / Foto: Asociación Salvemos Cabana La legislación estatal y europea sobre evaluación ambiental requiere que se tengan en cuenta todos los aspectos de cualquier proyecto que se evalúe manteniendo un carácter global y su integridad, lo que en el caso de los parques eólicos implica sus líneas de evacuación y sus infraestructuras asociadas, que también tienen un gran impacto sobre el territorio. En este sentido, el procedimiento de evaluación ambiental qu

A realidade desminte as afirmacións do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia sobre os parques eólicos: a tramitación fragmentada de proxectos é unha clara fraude de lei

A división indebida dun proxecto unitario en determinado número de segmentos de potencia instalada inferior a 50 MW para evitar o control ambiental do Estado, moito máis riguroso, é un feito evidente dende o momento en que a ubicación de determinadas centrais eólicas é proxima compartindo titularidade, liña de evacuación, subestación eléctrica e, en ocasións, ata denominación por fases (I, II, III, etc.).  O fraccionamiento de proxectos eólicos é un claro fraude de Lei de dificulta a correcta avaliación das súas repercusións ambientais (Foto: Asociación Salvemos Cabana) A propia lexislación deixa ben claro este feito a todos os efectos, pois o artigo 5 da Lei 24/2013, de 26 de deccembro, do Sector Eléctrico, di que " forman parte da instalación de produción as súas infraestruturas de evacuación, que inclúen a conexión coa rede de transporte ou de distribución e, no seu caso, a transformación de enerxía eléctrica ". Por iso, cando as empresas enerxéticas empregan de maneira in

La realidad desmiente las afirmaciones del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia sobre los parques eólicos: la tramitación fragmentada de proyectos es un claro fraude de ley

La división indebida de un proyecto unitario en determinado número de segmentos de potencia instalada inferior a 50 MW para evitar el control ambiental del Estado, mucho más riguroso, es un hecho evidente desde el momento en que la ubicación de determinadas centrales eólicas es próxima compartiendo titularidad, línea de evacuación, subestación eléctrica y, en ocasiones, hasta denominación por fases (I, II, III, etc.). El fraccionamiento de proyectos eólicos es un claro fraude de Ley y dificulta la correcta evaluación de sus repercusiones ambientales (Foto: Asociación Salvemos Cabana) La propia legislación deja bien claro este hecho a todos los efectos, pues el artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, dice que “ forman parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica ”. Por eso, cuando las empresas energéticas e

É necesario que a patronal eólica respecte as decisións da Xustiza aínda que sexan contrarias aos seus intereses comerciais en Galicia

O actual modelo de desenvolvemento eólico en Galicia non é exemplar, ordeado nin sostible (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Salvemos Cabana rexeita a campaña organizada dende a Asociación Empresarial Eólica (AEE) e entidades afíns na que, de maneira totalmente contraditoria, afirma "respectar as decisións dos tribunais de xustiza" ao tempo que carga contra a "novedosa interpretación" que estes están a facer la Lei 21/2013, de avaliación de impacto ambienta e, en particular, do proceso de participación pública durante a tramitación ambiental de proxectos. Deste xeito a "seguridade xurídica" de proxectos coma os parques eólicos do Iiribio e Sasdónigas, ou a paralización dos plans do Campelo, Bustelo ou Monte Toural parece que pasa para organizacións como a AEE e a Asociación Eólica de Galicia (EGA) por darlle a razón á patronal do sector para que non afecte ás contas de resultados das súas empresas integrantes e/ou directivos e accionistas. A Asociación Emp

Es necesario que la patronal eólica respete las decisiones de la Justicia aunque sean contrarias a sus intereses comerciales en Galicia

El actual modelo de desarrollo eólico en Galicia no es ejemplar, ni ordenado ni sostenible (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Salvemos Cabana rechaza la campaña organizada desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y entidades afines en la que, de manera totalmente contradictoria, afirma "respetar las decisiones de los tribunales de justicia" al tiempo que carga contra la "novedosa interpretación" que estos están haciendo de la Ley 21/2013, de evaluación de impacto ambiental y, en particular, del proceso de participación pública durante la tramitación ambiental de proyectos. De este modo la "seguridad jurídica" de proyectos como los parques eólicos de O Iribio y Sasdónigas, o la paralización de los planes del Campelo, Bustelo o Monte Toural parece que pasa para organizaciones como la AEE y la Asociación Eólica de Galicia (EGA) por darle la razón a la patronal del sector para que no afecte a las cuentas de resultados de sus empresas integrantes y/o direct