Saltar ao contido principal

Publicacións

Os parques eólicos Prada e Alto Cabrera, incompatibles co macizo de Pena Trevinca como xeodestino

Os 60 aeroxeradores de 200 metros de altura en punta que plantexan os proxectos das multinacionais Statkraft e Enel poden afectar sen remedio ao concello ourensano de A Veiga e outros municipios limítrofes para o mantemento dun turismo rural de calidade na contorna da montaña máis alta de Galicia. Espectacular paisaxe do xeodestino Manzaneda-Trevinca nunha imaxe do Servizo de Turismo da Xunta Para a Asociación Salvemos Cabana, como entidade de defensa ambiental, a implantación dos parques eólicos Prada (170,5 MW) e Alto Cabrera (144 MW) é incompatible co desenvolvemento da Lei 7/2011, de Turismo de Galicia, que conformou o concepto de xeodestinos coma o de Manzaneda-Trevinca, entendendo como tales " as áreas ou espazos xeográficos limítrofes que comparten unha homoxeneidade territorial baseada nos seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e culturais ". Además, segundo a normativa, os xeodestinos " terán un especial protagonismo nas accións de promoción turística d
Publicacións recentes

Los parques eólicos Prada y Alto Cabrera, incompatibles con el macizo de Peña Trevinca como geodestino

Los 60 aerogeneradores de 200 metros de altura en punta que plantean los proyectos de las multinacionales Statkraft y Enel pueden afectar sin remedio al ayuntamiento ourensano de A Veiga y otros municipios limítrofes para el mantenimiento de un turismo rural de calidad en el entorno de la montaña más alta de Galicia.  Espectacular paisaje del geodestino Manzaneda-Trevinca en una imagen del Servicio de Turismo de la Xunta Para la Asociación Salvemos Cabana, como entidad de defensa ambiental, la implantación de los parques eólicos Prada (170,5 MW) y Alto Cabrera (144 MW) es incompatible con el desarrollo de la Ley 7/2011, de Turismo de Galicia, que ha conformado el concepto de geodestinos como el de Manzaneda-Trevinca, entendiendo como tales " las áreas o espacios geográficos limítrofes que comparten una homegeneidad territorial basada en sus recursos turísticos naturales, patrimoniales y culturales ". Además, según la normativa, los geodestinos " tendrán un especial prota

Parque eólico O Cerqueiral: A burbulla especulativa das renovables ameaza con sepultar as aldeas baixo un mar de aeroxeradores e tendidos eléctricos

Se a Xunta de Galicia chega a dar luz verde ao proxecto de Greenalia Wind Power varios núcleos rurais de tres concellos terán que convivir nunha área de 5 quilómetros con outros sete parques eólicos, conformando unha tea de araña de pistas de acceso e infraestruturas asociadas que supoñerán un evidente prexuizo a nivel social e ambiental para as poboacións directamente implicadas nas comarcas coruñesas de Bergantiños e Xallas. O territorio visto únicamente como negocio dentro da burbulla especulativa das renovables Segundo se desprende da análise da documentación do proxecto do parque eólico O Cerqueiral, que pretende instalar 6 aeroxeradores de 178,5 metros de altura en punta e 4,5 MW de potencia nonimal unitaria entre as localidades de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Santa Comba, estes terán que compartir espacio con outros 53 aeroxeradores de varias compañías nunha área territorial moi reducida, o que pode orixinar fortes impactos sinérxicos e acumulativos para as aldeas afectad

Parque eólico O Cerqueiral: La burbuja especulativa de las renovables amenaza con sepultar las aldeas bajo un mar de aerogeneradores y tendidos eléctricos

Si la Xunta de Galicia llega a dar luz verde al proyecto de Greenalia Wind Power varios núcleos rurales de tres ayuntamientos tendrán que convivir en un área de 5 kilómetros con otros siete parques eólicos, conformando una tela de araña de pistas de acceso e infraestructuras asociadas que supondrán un evidente perjuicio a nivel social y ambiental para las poblaciones directamente implicadas en las comarcas coruñesas de Bergantiños y Xallas.   El territorio visto únicamente como negocio dentro de la burbuja especulativa de las renovables Según se desprende del análisis de la documentación del proyecto del parque eólico O Cerqueiral, que pretende instalar 6 aerogeneradores de 178,5 metros de altura en punta y 4,5 MW de potencia nominal unitaria entre las localidades de Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba, estos tendrán que compartir espacio con otros 53 aerogeneradores de varias compañías en un área territorial muy reducida, lo que puede originar fuertes impactos

En defensa da montaña máis alta de Galicia: Salvemos Cabana rexeita a instalación do parque eólico Prada na contorna natural da Serra do Eixe e Pena Trevinca

A asociación apoia a campaña lanzada dende o clube alpino Montañas de Trevinca (" Salvemos Trevinca ") contra os plans da empresa Desarrollos Renovables Iberia Gamma S.L., pertencente ao grupo noruego Statkarft, de implantar 31 aeroxeradores de gran porte na zona cunha potencia total instalada superior aos 170 MW, nun inasumible percorrido por zonas elevadas que supera os 30 quilómetros de lonxitude. O macizo de Pena Trevinca destaca pola calidade da súa contorna natural / Foto: Asociación Salvemos Cabana  Localizado no suroeste provincial de Ourense, o macizo de Pena Trevinca é un espazo natural único na xeografía autonómoica que abarca 25.000 hectáreas e os cumios máis altos de Galicia como Pena Trevinca, de 2.127 metros, Pena Negra (2.123) e Pena Surbía (2.122) na confluencia da Serra do Eixe, a Serra Calva e a Serra Segundeira. Nesta contorna natural privilexiada conta, ademáis de con numerosas especies protexidas, cunha das mellores mostras das antiguas paisaxes glaciare

En defensa de la montaña más alta de Galicia: Salvemos Cabana rechaza la instalación del parque eólico Prada en el entorno natural de la Serra do Eixe y Peña Trevinca

La asociación apoya la campaña lanzada desde el club alpino Montañas de Trevinca (" Salvemos Trevinca ") contra los planes de la empresa Desarrollos Renovables Iberia Gamma S.L, perteneciente al grupo noruego Statkraft, de implantar 31 aerogeneradores de gran porte en la zona con una potencia total instalada superior a los 170 MW, en un inasumible recorrido por zonas elevadas que supera los 30 kilómetros de longitud. El macizo de Pena Trevinca destaca por la calidad de su entorno natural / Foto: Asociación Salvemos Cabana Localizado en el suroeste provincial de Ourense, el macizo de Peña Trevinca es un espacio natural único en la geografía autonómica que abarca 25.000 hectáreas y las cumbres más altas de Galicia como Peña Trevinca, de 2.127 metros, Peña Negra (2.123) y Peña Surbía (2.122) en la confluencia de la Serra do Eixe, la Serra Calva y la Serra Segundeira. Este entorno natural privilegiado cuenta, además de con numerosas especies protegidas, con una de las mejores mue

Salvemos Cabana celebra que o Centro Arqueolóxico do Dolmen de Dombate sexa utilizado para o fin para o que foi concibido

Tras anos de loita contra a desvirtuación do recinto como centro museístico de estudo e divulgación da prehistoria e conseguir logros importantes coma o control das pinturas que atesoura o monumento ou a limitación de visitas logo das súas reiteradas solicitudes ao organismo provincial, a asociación considera fundamental que, dunha vez por todas, a instalación pase a mans dun equipo independente e profesional que poida poñer en valor o monumento. Instalacións do centro arqueolóxico A entidade considera que os xornadas divulgativas " A luz da Ciencia " son un avance na boa dirección, aínda que é necesario consolidar unha serie de actuacións dende a Deputación da Coruña que permitan converter esta esta instalación no que debería ser, un centro arqueolóxico de referencia non suxeito a intereses políticos ou partidistas. Por desgraza, dende a musealización do recinto e a construción e preparación do complexo que rodea ao monumento, ata a data foi utilizado para calquera tipo de a

Salvemos Cabana celebra que el Centro Arqueológico del Dolmen de Dombate sea utilizado para el fin para el que fue concebido

Tras años de lucha contra la desvirtuación del recinto como centro museístico de estudio y divulgación de la prehistoria y haber conseguido logros importantes como el control de las pinturas que atesora el monumento o la limitación de visitas tras sus reiteradas solicitudes al organismo provincial, la asociación considera fundamental que, de una vez por todas, la instalación pase a manos de un equipo independiente y profesional que pueda poner en valor el monumento. Instalaciones del centro arqueológico La entidad considera que los jornadas divulgativas " A luz da Ciencia " son un avance en la buena dirección, si bien es necesario consolidar una serie de actuaciones desde la Diputación de A Coruña que permitan convertir esta instalación en lo que debería ser, un centro arqueológico de referencia no sujeto a intereses políticos o partidistas. Por desgracia, desde la musealización del recinto y la construcción y preparación del complejo que rodea al monumento, hast

Salvemos Cabana presenta alegacións ao documento ambiental de Inicio do parque eólico Monte Chan polos seus impactos negativos sobre a paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba

A asociación considera incompatible a implantación do proxecto de EDP Renovables co Convenio Europeo da Paisaxe e coa protección de espazos amparados pola Rede Natura como son a Zona Especial de Conservación (ZEC) Costa da Morte e Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) Costa da Morte Norte, que se atopan a menos dun quilómetro das infraestruturas propostas. Penedos de Pasarela e Traba (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Dous dos aeroxeradores dos nove que integran o parque éolico pretenden instalarse, además, na contorna da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba (entre as localidades de Laxe e Vimianzo), situada na contorna dunha das áreas xeomorfolóxicas de maior interesese de Galicia pola singularidade das súas formacións graníticas. Neste senso, o aeroxerador número 8 (CHN-8) inclúese dentro da área e o número 9 (CHN-9) atópase a tan só 90 metros de distancia. Doutra banda, e tal como figura na documentación aportada pola empresa, varias infraestruturas do proxect

Salvemos Cabana presenta alegaciones al documento ambiental de inicio del parque eólico Monte Chan por sus impactos negativos sobre el paisaje protegido de los Penedos de Pasarela y Traba

La asociación considera incompatible la implantación del proyecto de EDP Renovables con el Convenio Europeo del Paisaje y con la protección de espacios amparados por la Red Natura como son la Zona Especial de Conservación (ZEC) Costa da Morte y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa da Morte Norte, que se encuentran a menos de un kilómetro de las infraestructuras propuestas.  Penedos de Traba y Pasarela (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Dos de los aerogeneradores de los nueve que integran el parque eólico pretenden instalarse, además, en el entorno del paisaje protegido de los Penedos de Pasarela y Traba (entre las localidades de Laxe y Vimianzo), situado en una de las áreas geomorfológicas de mayor interés de Galicia por la singularidad de sus formaciones graníticas. En este sentido, el aerogenerador número 8 (CHN-8) se incluye dentro del área y el número 9 (CHN-9) se encuentra a tan sólo 90 metros de distancia. Por otra parte, tal y como figura en la documentación ap

"Aldeas con horizonte": Manifesto pola moratoria de novos parques eólicos e por un novo modelo de desenvolvemento eólico

Galicia estase vendo sometida a un proceso de intensificación eólica sen precedentes, que resulta demoledor para o medio rural e os habitantes. O actual modelo de implantación da enerxía eólica en Galicia segue tendo como referencia principal un marco normativo e institucional desfasado, de finais dos anos 90, que favorece ao grande oligopolio enerxético fronte os dereitos das comunidades locais afectadas e o interese colectivo. Unha normativa reforzada desde 2017 pola Lei galega de fomento da implantación de iniciativas empresariais (“Lei de Depredación”) que permite axilizar a tramitación e posta en marcha dos novos proxectos eólicos restrinxindo a participación pública e outorgándolle ás empresas dereitos de usurpación das terras. A inenarrable desfeita ambiental provocada en Cabana polo parque eólico Mouriños recorda que outro modelo de desenvolvemento eólico é posible / Foto: Asociación Salvemos Cabana Malia a superarmos os 100 concellos con parques eólicos, ter máis de 4000 ae