Saltar ao contido principal

Publicacións

Salvemos Cabana presenta alegacións aos parques eólicos mariños San Brandán e San Cibrao polo seu impacto negativo sobre a contorna natural do Cabo Ortegal e A Mariña

A asociación considera como un desatino o plan industrial de Iberdrola nunha das áreas costeiro-marítimas de maior valor ambiental de Galicia, desenvolto en dous proxectos que poderían afectar a numerosas áreas protexidas a nivel europeo pola Rede Natura 2000, especies en perigo de extinción e mesmo ao recurso das comunidades pesqueiras das zonas afectadas das que directa e indirectamente viven miles de familias.  Parque eólico no Mar do Norte Os parques eólicos mariños San Brandán (490 MW) e San Cibrao (490 MW) son unha nova mostra da megalomanía enerxética despregada sen rubor polas grandes corporacións, pois entre ambos proxectos pretenden instalar 70 aeroxeradores -cada uno de 14 MW de potencia- montados sobre plataformas flotantes, cunha altura de núcleo de 138 metros sobre o nivel do mar e un diámetro de rotor de 230, o que determina unha altura en punta de pa que supera o cuarto de quilómetro (253 metros) equivalendo a 4,6 veces a altura da Torre de Hércules da Coruña. A á
Publicacións recentes

Salvemos Cabana presenta alegaciones a los parques eólicos marinos San Brandán y San Cibrao por su impacto negativo sobre el entorno natural del Cabo Ortegal y A Mariña

La asociación considera como algo descabellado el plan industrial de Iberdrola en una de las áreas costero-marítimas de mayor valor ambiental de Galicia, desarrollado en dos proyectos que podrían afectar a numerosas áreas protegidas a nivel europeo por la Red Natura 2000, especies en peligro de extinción e incluso al recurso de las comunidades pesqueras de las zonas afectadas de las que directa e indirectamente viven miles de familias. Parque eólico en el Mar del Norte Los parques eólicos marinos San Brandán (490 MW) y San Cibrao (490 MW) son una nueva muestra de la megalomanía energética desplegada sin rubor por las grandes corporaciones pues entre ambos proyectos pretenden instalar 70 aerogeneradores -cada uno de 14 MW de potencia- montados sobre plataformas flotantes, con una altura de buje de 138 metros sobre el nivel del mar y un diámetro de rotor de 230, lo que determina una altura en punta de pala que supera el cuarto de kilómetro (253 metros) equivaliendo a 4,6 veces la altura

Salvemos Cabana rexeita o impacto ambiental dos parques eólicos de EDP Renovables sobre a área de influencia da Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba

Os últimos cambios anunciados pola multinacional portuguesa sobre o proxecto Monte Chan non son máis que unha cortina de fume que en absoluto soluciona a pegada indeleble que 18 aeroxeradores de 200 metros de altura en punta de pa deixarán sobre unha das mellores franxas do litoral galego. A desmesurada proporción dos aeroxeradores do parque eólico de Corme arruinou unha das mellores paisaxes da Costa da Morte coruñesa polo seu elevado impacto ambiental / Foto: Asociación Salvemos Cabana Como de maneira errónea e interesada ven de facerse público en datas recentes EDP Renovables non "elimina" catro turbinas eólicas senón que únicamente modifica o seu emprazamento, obviando que a zona quedará igualmente rodeada por un inxente número de máquinas de tres proxectos distintos da mesma empresa. Desde xeito, o proxecto do parque eólico Monte Chan (9 aeroxeradores, 46,2 MW) cambia para que nada cambie pois en absoluto modifica o número de turbinas, ás que hai que sumar as que integra

Salvemos Cabana rechaza el impacto ambiental de los parques eólicos de EDP Renovables sobre el área de influencia del Paisaje Protegido de los Penedos de Pasarela y Traba

Los últimos cambios anunciados por la multinacional portuguesa sobre el proyecto Monte Chan no son más que una cortina de humo que en absoluto soluciona la huella indeleble que 18 aerogeneradores de 200 metros de altura en punta de pala dejarán sobre una de las mejores franjas del litoral gallego. La desmesurada proporción de los aerogeneradores del parque eólico de Corme ha arruinado uno de los mejores paisajes de la Costa da Morte coruñesa por su elevado impacto ambiental / Foto: Asociación Salvemos Cabana Como de manera errónea e interesada se ha hecho público en fechas recientes EDP Renovables no "elimina" cuatro turbinas eólicas sino que únicamente modifica su emplazamiento, obviando que la zona quedará igualmente rodeada por un ingente número máquinas de tres proyectos distintos de la misma empresa. De este modo, el proyecto del parque eólico Monte Chan (9 aerogeneradores, 46,2 MW) cambia para que nada cambie pues en absoluto modifica el número de turbinas, a las que ha

O Parque do Megalitismo da Costa da Morte non é compatible coa proliferación de parques eólicos na fachada atlántica do noroeste peninsular

Ata 22 proxectos de compañías enerxéticas, que se suman aos 24 xa operativos na zona -que xa conta con máis de 200 MW instalados-, ameazan a supervivencia da paisaxe e afectan de maneira directa ou indirecta a numerosos xacementos arqueolóxicos, moitos dos cales nin tan sequera foron estudados nin postos en valor froito do olvido municipal e o desinterés dos rexedores de quenda. O Dolmen de Dombate é actualmente o mellor exemplo do que non debe de ser o camiño a seguir para o Parque do Megalitismo da Costa da Morte / Foto: Asociación Salvemos Cabana Nese contexto, a Deputación coruñesa e algúns concellos pretenden impulsar o Parque do Megalitismo sen ter en conta que o contexto referencial a nivel paisaxístico é fundamental tanto a nivel particular como xeral, dado que a implantación nun territorio de ducias de aeroxeradores e as súas infraestruturas asociadas como tendidos eléctricos, torres meteorolóxicas e subestacións terán un impacto irreparable sobre a Costa da Morte. Doutra band

El Parque do Megalitismo da Costa da Morte no es compatible con la proliferación de parques eólicos en la fachada atlántica del noroeste peninsular

Hasta 22 proyectos de compañías energéticas, que se suman a los 24 ya operativos en la zona -que ya cuenta con más de 200 MW instalados-, amenazan la supervivencia del paisaje y afectan de manera directa o indirecta a numerosos yacimientos arqueológicos, muchos de los cuáles ni siquiera han sido estudiados ni puestos en valor fruto del olvido municipal y el desinterés de los regidores de turno. El Dolmen de Dombate es actualmente el mejor ejemplo del que no debe de ser el camino a seguir para el Parque del Megalitismo da Costa da Morte / Foto: Asociación Salvemos Cabana En este contexto, la Diputación coruñesa y algunos ayuntamientos pretenden impulsar el Parque do Megalitismo sin tener en cuenta que el contexto referencial a nivel paisajístico es fundamental tanto a nivel particular como general, dado que la implantación en un territorio de docenas de aerogeneradores y sus infraestructuras asociadas como tendidos eléctricos, torres meteorológicas y subestaciones tendrán un impacto

O actual desenvolvemento eólico da Xunta de Galicia é incompatible coa protección do medio ambiente, a preservación do patrimonio cultural e a promoción da actividade turística sostible

No Día Mundial do Medio Ambiente 2021 e en plena celebración do Xacobeo 2021 faise necesario recordar que o actual marco normativo que a nivel autonómico permite a instalación de parques eólicos a gran escala mostra un claro desequilibrio entre o negocio empresarial privado e a conservación da natureza, non é en absoluto garantista e acarrea graves impactos condenando a Galicia a un futuro imprevisible, dado que a conservación adecuada das paisaxes e a protección da biodiversidade, así como o patrimonio cultural, é fundamental para o desenvolvemento dunha actividade turística sostible coa contorna. A paisaxe e os valores tradicionais estanse a ver afectados pola instalación descontrolada de parques eólicos por todo o territorio galego sen ter en conta o seu impacto ambiental e social (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Neste senso, a Lei 9/2021, de simplificación administrativa, está orientada á maximización do beneficio das grandes corporacións do sector enerxético, pero deixando de la

El actual desarrollo eólico de la Xunta de Galicia es incompatible con la protección del medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural y la promoción de la actividad turística sostenible

En el Día Mundial del Medio Ambiente 2021 y en plena celebración del Xacobeo 2021 se hace necesario recordar que el actual marco normativo que a nivel autonómico permite la instalación de parques eólicos a gran escala muestra un claro desequilibro entre el negocio empresarial privado y la conservación de la naturaleza, no es en absoluto garantista y conlleva graves impactos condenando a Galicia a un futuro imprevisible, dado que la conservación adecuada de los paisajes y la protección de la biodiversidad, así como del patrimonio cultural, es fundamental para el desarrollo de una actividad turística sostenible con el entorno. El paisaje y los valores tradicionales se están viendo afectados por la instalación descontrolada de parques eólicos por todo el territorio gallego sin tener en cuenta su impacto ambiental y social (Foto: Asociación Salvemos Cabana) En este sentido, la Ley 9/2021, de simplificación administrativa, está orientada a la maximización del beneficio de las grandes corpor

A tramitación fragmentada dos parques eólicos no Monte do Gato permitida pola Xunta de Galicia impide avaliar correctamente o impacto ambiental dos proxectos

A suma dos 40 aeroxeradores e infraestruturas asociadas que integran os parques eólicos Felga, Gato, Penas boas, Feás, Fontella e Seselle, promovidos por Greenalia e Galenergy neste enclave coruñés, teñen efectos acumulados sobre os mesmos elementos da paisaxe e da biodiversidade da contorna, polo que o seu impacto sinérxico debería ser avaliado de maneira conxunta para non incurrir nun procedimiento viciado dende o principio e nulo de pleno dereito, tal e como apuntan diversas resolucións xudiciais ao respecto. No Monte do Gato e no resto de Galicia, outro modelo eólico é posible (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Neste senso, a sentenza 1448/2009, do Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sinala que na evaluación de impacto ambiental de proxectos eólicos " téñense que ter en conta os efectos sinérxicos e acumulativos das demáis instalacións existentes, da liña de evacuación xeral e da subestación colectora ", isto é, " todos os elementos que o parque eólico p

La tramitación fragmentada de los parques eólicos en el Monte do Gato permitida por la Xunta de Galicia impide evaluar correctamente el impacto ambiental de los proyectos

La suma de los 40 aerogeneradores e infraestructuras asociadas que integran los parques eólicos Felga, Gato, Penas Boas, Feás, Fontella y Seselle, promovidos por Greenalia y Galenergy en este enclave coruñés, tienen efectos acumulados sobre los mismos elementos del paisaje y la biodiversidad del entorno, por lo que su impacto sinérgico debería ser evaluado de forma conjunta para no incurrir en un procedimiento viciado desde el principio y nulo de pleno derecho, tal y como apuntan diversas resoluciones judiciales al respecto.   En el Monte do Gato y en el resto de Galicia, otro modelo eólico es posible (Foto: Asociación Salvemos Cabana) En este sentido la sentencia 1448/2009, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León señala que en la evaluación de impacto ambiental de proyectos eólicos " se han de tener en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de las demás instalaciones existentes, de la línea de evacuación general y de la subestación colectora ", esto es, &q