Saltar ao contido principal

Publicacións

O actual desenvolvemento eólico da Xunta de Galicia é incompatible coa protección do medio ambiente, a preservación do patrimonio cultural e a promoción da actividade turística sostible

No Día Mundial do Medio Ambiente 2021 e en plena celebración do Xacobeo 2021 faise necesario recordar que o actual marco normativo que a nivel autonómico permite a instalación de parques eólicos a gran escala mostra un claro desequilibrio entre o negocio empresarial privado e a conservación da natureza, non é en absoluto garantista e acarrea graves impactos condenando a Galicia a un futuro imprevisible, dado que a conservación adecuada das paisaxes e a protección da biodiversidade, así como o patrimonio cultural, é fundamental para o desenvolvemento dunha actividade turística sostible coa contorna. A paisaxe e os valores tradicionais estanse a ver afectados pola instalación descontrolada de parques eólicos por todo o territorio galego sen ter en conta o seu impacto ambiental e social (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Neste senso, a Lei 9/2021, de simplificación administrativa, está orientada á maximización do beneficio das grandes corporacións do sector enerxético, pero deixando de la
Publicacións recentes

El actual desarrollo eólico de la Xunta de Galicia es incompatible con la protección del medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural y la promoción de la actividad turística sostenible

En el Día Mundial del Medio Ambiente 2021 y en plena celebración del Xacobeo 2021 se hace necesario recordar que el actual marco normativo que a nivel autonómico permite la instalación de parques eólicos a gran escala muestra un claro desequilibro entre el negocio empresarial privado y la conservación de la naturaleza, no es en absoluto garantista y conlleva graves impactos condenando a Galicia a un futuro imprevisible, dado que la conservación adecuada de los paisajes y la protección de la biodiversidad, así como del patrimonio cultural, es fundamental para el desarrollo de una actividad turística sostenible con el entorno. El paisaje y los valores tradicionales se están viendo afectados por la instalación descontrolada de parques eólicos por todo el territorio gallego sin tener en cuenta su impacto ambiental y social (Foto: Asociación Salvemos Cabana) En este sentido, la Ley 9/2021, de simplificación administrativa, está orientada a la maximización del beneficio de las grandes corpor

A tramitación fragmentada dos parques eólicos no Monte do Gato permitida pola Xunta de Galicia impide avaliar correctamente o impacto ambiental dos proxectos

A suma dos 40 aeroxeradores e infraestruturas asociadas que integran os parques eólicos Felga, Gato, Penas boas, Feás, Fontella e Seselle, promovidos por Greenalia e Galenergy neste enclave coruñés, teñen efectos acumulados sobre os mesmos elementos da paisaxe e da biodiversidade da contorna, polo que o seu impacto sinérxico debería ser avaliado de maneira conxunta para non incurrir nun procedimiento viciado dende o principio e nulo de pleno dereito, tal e como apuntan diversas resolucións xudiciais ao respecto. No Monte do Gato e no resto de Galicia, outro modelo eólico é posible (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Neste senso, a sentenza 1448/2009, do Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sinala que na evaluación de impacto ambiental de proxectos eólicos " téñense que ter en conta os efectos sinérxicos e acumulativos das demáis instalacións existentes, da liña de evacuación xeral e da subestación colectora ", isto é, " todos os elementos que o parque eólico p

La tramitación fragmentada de los parques eólicos en el Monte do Gato permitida por la Xunta de Galicia impide evaluar correctamente el impacto ambiental de los proyectos

La suma de los 40 aerogeneradores e infraestructuras asociadas que integran los parques eólicos Felga, Gato, Penas Boas, Feás, Fontella y Seselle, promovidos por Greenalia y Galenergy en este enclave coruñés, tienen efectos acumulados sobre los mismos elementos del paisaje y la biodiversidad del entorno, por lo que su impacto sinérgico debería ser evaluado de forma conjunta para no incurrir en un procedimiento viciado desde el principio y nulo de pleno derecho, tal y como apuntan diversas resoluciones judiciales al respecto.   En el Monte do Gato y en el resto de Galicia, otro modelo eólico es posible (Foto: Asociación Salvemos Cabana) En este sentido la sentencia 1448/2009, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León señala que en la evaluación de impacto ambiental de proyectos eólicos " se han de tener en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de las demás instalaciones existentes, de la línea de evacuación general y de la subestación colectora ", esto es, &q

A Costa da Morte afronta un 'Prestige 3.0': o parque eólico Soesto afecta a seis especies clave a nivel galego

A Asociación Salvemos Cabana ven de presentar alegacións ao documento ambiental de inicio dun proxecto que, aínda en apariencia pouco relevante pola potencia que pretende instalar (2 aeroxeradores, 12 MW), sí supón un problema ao valorar de maneira conxunta os efectos sinérxicos e acumulativos dos outros parques eólicos promovidos na zona pola multinacional portuguesa EDP Renovables, o Monte Chan (9 aeroxeradores, 36,2 MW) e o Pena dos Mouros (7 aeroxeradores, 35 MW). Espazo natural protexido da lagoa e dunas de Traba, en Laxe (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Deste xeito, 18 aeroxeradores de gran porte (de ata 200 metros de altura en punta de pa) rodearían e afogarían, literalmente, o Espazo Natural Protexido da Lagoa e Dunas de Traba, en Laxe, amparado pola Resolución autonómica 10/01/1990, integrado na Rede Natura 2000 e recoñecido como un dos tramos costeiros máis espectaculares da Costa da Morte, formado por unha praia de case dous quilómetros de lonxitude entre a Punta de Amado

La Costa da Morte afronta un 'Prestige 3.0': el parque eólico Soesto afecta a seis especies clave a nivel gallego

La Asociación Salvemos Cabana ha presentado alegaciones al documento ambiental de inicio de un proyecto que, aunque en apariencia poco relevante por la potencia que pretende instalar (2 aerogeneradores, 12 MW), sí supone un problema al valorar de manera conjunta los efectos sinérgicos y acumulativos de los otros parques eólicos promovidos en la zona por la multinacional portuguesa EDP Renovables, el Monte Chan (9 aerogeneradores, 46,2 MW) y el Pena dos Mouros (7 aerogeneradores, 35 MW). Espacio natural protegido de la laguna y dunas de Traba, en Laxe (Foto: Asociación Salvemos Cabana) De este modo, 18 aerogeneradores de gran porte (200 metros de altura en punta de pala) rodearían y ahogarían, literalmente, el Espacio Natural Protegido de la Laguna y Dunas de Traba, en Laxe, amparado por la Resolución autonómica 10/01/1990, integrado en la Red Natura 2000 y reconocido como uno de los tramos costeros más espectaculares de la Costa da Morte, formado por una playa de casi 2 kilómetros

A loita por salvar o macizo de Pena Trevinca ve os seus esforzos recompensados: a Administración galega informa negativamente ao MITECO dos proxectos eólicos Prada e Alto Cabrera

A Asociación Salvemos Cabana celebra igualmente que a Xunta desestimara o Rebordechao, un parque promovido pola norueguesa Statkraft que implicaba múltiples impactos negativos sobre a contorna da Rede Natura 2000. O macizo de Pena Trevinca (2.127 metros) alberga os cumios máis altos de Galicia Na práctica, o ditame negativo da Administración galega supón que o Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) o terá moi difícil para dar luz verde á autorización ambiental destes proxectos eólicos e que o macizo de Pena Trevinca, que alberga os cumios máis altos de Galicia, seguirá a ser un referente a nivel de paisaxe e biodiversidade do norte peninsular. Como ven insistindo a asociación durante o período de tramitación, a implantación dos parques eólicos Prada (170,5 MW) e Alto Cabrera (144 MW), co que as multinacionais Statkraft e Enel pretendían instalar 60 aeroxeradores de 200 metros de altura en punta na contorna de Trevinca supoñería unha problemática insalvab

La lucha por salvar el macizo de Peña Trevinca ve sus esfuerzos recompensados: la Administración gallega informa negativamente al MITECO de los proyectos eólicos Prada y Alto Cabrera

La Asociación Salvemos Cabana celebra igualmente que la Xunta haya desestimado el Rebordechao, un parque promovido por la noruega Statkraft que implicaba múltiples impactos negativos sobre el entorno de la Red Natura 2000.  El macizo de Peña Trevinca (2.127 metros) alberga las cumbres más altas de Galicia En la práctica, el dictamen negativo de la Administración gallega supone que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lo tendrá muy difícil para dar luz verde a la autorización ambiental de estos proyectos eólicos y que el macizo de Peña Trevinca, que alberga las cumbres más altas de Galicia, seguirá siendo un referente a nivel de paisaje y biodiversidad del norte peninsular. Como se ha venido insistiendo desde la asociación durante el período de tramitación, la implantación de los parques eólicos Prada (170,5 MW) y Alto Cabrera (144 MW), con que las multinacionales Statkraft y Enel pretendían instalar 60 aerogeneradores de 200 metros de altura en punt

Os parques eólicos Prada e Alto Cabrera, incompatibles co macizo de Pena Trevinca como xeodestino

Os 60 aeroxeradores de 200 metros de altura en punta que plantexan os proxectos das multinacionais Statkraft e Enel poden afectar sen remedio ao concello ourensano de A Veiga e outros municipios limítrofes para o mantemento dun turismo rural de calidade na contorna da montaña máis alta de Galicia. Espectacular paisaxe do xeodestino Manzaneda-Trevinca nunha imaxe do Servizo de Turismo da Xunta Para a Asociación Salvemos Cabana, como entidade de defensa ambiental, a implantación dos parques eólicos Prada (170,5 MW) e Alto Cabrera (144 MW) é incompatible co desenvolvemento da Lei 7/2011, de Turismo de Galicia, que conformou o concepto de xeodestinos coma o de Manzaneda-Trevinca, entendendo como tales " as áreas ou espazos xeográficos limítrofes que comparten unha homoxeneidade territorial baseada nos seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e culturais ". Además, segundo a normativa, os xeodestinos " terán un especial protagonismo nas accións de promoción turística d

Los parques eólicos Prada y Alto Cabrera, incompatibles con el macizo de Peña Trevinca como geodestino

Los 60 aerogeneradores de 200 metros de altura en punta que plantean los proyectos de las multinacionales Statkraft y Enel pueden afectar sin remedio al ayuntamiento ourensano de A Veiga y otros municipios limítrofes para el mantenimiento de un turismo rural de calidad en el entorno de la montaña más alta de Galicia.  Espectacular paisaje del geodestino Manzaneda-Trevinca en una imagen del Servicio de Turismo de la Xunta Para la Asociación Salvemos Cabana, como entidad de defensa ambiental, la implantación de los parques eólicos Prada (170,5 MW) y Alto Cabrera (144 MW) es incompatible con el desarrollo de la Ley 7/2011, de Turismo de Galicia, que ha conformado el concepto de geodestinos como el de Manzaneda-Trevinca, entendiendo como tales " las áreas o espacios geográficos limítrofes que comparten una homegeneidad territorial basada en sus recursos turísticos naturales, patrimoniales y culturales ". Además, según la normativa, los geodestinos " tendrán un especial prota