Saltar ao contido principal

Publicacións

A Costa da Morte afronta un 'Prestige 3.0': o parque eólico Soesto afecta a seis especies clave a nivel galego

A Asociación Salvemos Cabana ven de presentar alegacións ao documento ambiental de inicio dun proxecto que, aínda en apariencia pouco relevante pola potencia que pretende instalar (2 aeroxeradores, 12 MW), sí supón un problema ao valorar de maneira conxunta os efectos sinérxicos e acumulativos dos outros parques eólicos promovidos na zona pola multinacional portuguesa EDP Renovables, o Monte Chan (9 aeroxeradores, 36,2 MW) e o Pena dos Mouros (7 aeroxeradores, 35 MW). Espazo natural protexido da lagoa e dunas de Traba, en Laxe (Foto: Asociación Salvemos Cabana) Deste xeito, 18 aeroxeradores de gran porte (de ata 200 metros de altura en punta de pa) rodearían e afogarían, literalmente, o Espazo Natural Protexido da Lagoa e Dunas de Traba, en Laxe, amparado pola Resolución autonómica 10/01/1990, integrado na Rede Natura 2000 e recoñecido como un dos tramos costeiros máis espectaculares da Costa da Morte, formado por unha praia de case dous quilómetros de lonxitude entre a Punta de Amado
Publicacións recentes

La Costa da Morte afronta un 'Prestige 3.0': el parque eólico Soesto afecta a seis especies clave a nivel gallego

La Asociación Salvemos Cabana ha presentado alegaciones al documento ambiental de inicio de un proyecto que, aunque en apariencia poco relevante por la potencia que pretende instalar (2 aerogeneradores, 12 MW), sí supone un problema al valorar de manera conjunta los efectos sinérgicos y acumulativos de los otros parques eólicos promovidos en la zona por la multinacional portuguesa EDP Renovables, el Monte Chan (9 aerogeneradores, 46,2 MW) y el Pena dos Mouros (7 aerogeneradores, 35 MW). Espacio natural protegido de la laguna y dunas de Traba, en Laxe (Foto: Asociación Salvemos Cabana) De este modo, 18 aerogeneradores de gran porte (200 metros de altura en punta de pala) rodearían y ahogarían, literalmente, el Espacio Natural Protegido de la Laguna y Dunas de Traba, en Laxe, amparado por la Resolución autonómica 10/01/1990, integrado en la Red Natura 2000 y reconocido como uno de los tramos costeros más espectaculares de la Costa da Morte, formado por una playa de casi 2 kilómetros

A loita por salvar o macizo de Pena Trevinca ve os seus esforzos recompensados: a Administración galega informa negativamente ao MITECO dos proxectos eólicos Prada e Alto Cabrera

A Asociación Salvemos Cabana celebra igualmente que a Xunta desestimara o Rebordechao, un parque promovido pola norueguesa Statkraft que implicaba múltiples impactos negativos sobre a contorna da Rede Natura 2000. O macizo de Pena Trevinca (2.127 metros) alberga os cumios máis altos de Galicia Na práctica, o ditame negativo da Administración galega supón que o Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) o terá moi difícil para dar luz verde á autorización ambiental destes proxectos eólicos e que o macizo de Pena Trevinca, que alberga os cumios máis altos de Galicia, seguirá a ser un referente a nivel de paisaxe e biodiversidade do norte peninsular. Como ven insistindo a asociación durante o período de tramitación, a implantación dos parques eólicos Prada (170,5 MW) e Alto Cabrera (144 MW), co que as multinacionais Statkraft e Enel pretendían instalar 60 aeroxeradores de 200 metros de altura en punta na contorna de Trevinca supoñería unha problemática insalvab

La lucha por salvar el macizo de Peña Trevinca ve sus esfuerzos recompensados: la Administración gallega informa negativamente al MITECO de los proyectos eólicos Prada y Alto Cabrera

La Asociación Salvemos Cabana celebra igualmente que la Xunta haya desestimado el Rebordechao, un parque promovido por la noruega Statkraft que implicaba múltiples impactos negativos sobre el entorno de la Red Natura 2000.  El macizo de Peña Trevinca (2.127 metros) alberga las cumbres más altas de Galicia En la práctica, el dictamen negativo de la Administración gallega supone que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lo tendrá muy difícil para dar luz verde a la autorización ambiental de estos proyectos eólicos y que el macizo de Peña Trevinca, que alberga las cumbres más altas de Galicia, seguirá siendo un referente a nivel de paisaje y biodiversidad del norte peninsular. Como se ha venido insistiendo desde la asociación durante el período de tramitación, la implantación de los parques eólicos Prada (170,5 MW) y Alto Cabrera (144 MW), con que las multinacionales Statkraft y Enel pretendían instalar 60 aerogeneradores de 200 metros de altura en punt

Os parques eólicos Prada e Alto Cabrera, incompatibles co macizo de Pena Trevinca como xeodestino

Os 60 aeroxeradores de 200 metros de altura en punta que plantexan os proxectos das multinacionais Statkraft e Enel poden afectar sen remedio ao concello ourensano de A Veiga e outros municipios limítrofes para o mantemento dun turismo rural de calidade na contorna da montaña máis alta de Galicia. Espectacular paisaxe do xeodestino Manzaneda-Trevinca nunha imaxe do Servizo de Turismo da Xunta Para a Asociación Salvemos Cabana, como entidade de defensa ambiental, a implantación dos parques eólicos Prada (170,5 MW) e Alto Cabrera (144 MW) é incompatible co desenvolvemento da Lei 7/2011, de Turismo de Galicia, que conformou o concepto de xeodestinos coma o de Manzaneda-Trevinca, entendendo como tales " as áreas ou espazos xeográficos limítrofes que comparten unha homoxeneidade territorial baseada nos seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e culturais ". Además, segundo a normativa, os xeodestinos " terán un especial protagonismo nas accións de promoción turística d

Los parques eólicos Prada y Alto Cabrera, incompatibles con el macizo de Peña Trevinca como geodestino

Los 60 aerogeneradores de 200 metros de altura en punta que plantean los proyectos de las multinacionales Statkraft y Enel pueden afectar sin remedio al ayuntamiento ourensano de A Veiga y otros municipios limítrofes para el mantenimiento de un turismo rural de calidad en el entorno de la montaña más alta de Galicia.  Espectacular paisaje del geodestino Manzaneda-Trevinca en una imagen del Servicio de Turismo de la Xunta Para la Asociación Salvemos Cabana, como entidad de defensa ambiental, la implantación de los parques eólicos Prada (170,5 MW) y Alto Cabrera (144 MW) es incompatible con el desarrollo de la Ley 7/2011, de Turismo de Galicia, que ha conformado el concepto de geodestinos como el de Manzaneda-Trevinca, entendiendo como tales " las áreas o espacios geográficos limítrofes que comparten una homegeneidad territorial basada en sus recursos turísticos naturales, patrimoniales y culturales ". Además, según la normativa, los geodestinos " tendrán un especial prota

Parque eólico O Cerqueiral: A burbulla especulativa das renovables ameaza con sepultar as aldeas baixo un mar de aeroxeradores e tendidos eléctricos

Se a Xunta de Galicia chega a dar luz verde ao proxecto de Greenalia Wind Power varios núcleos rurais de tres concellos terán que convivir nunha área de 5 quilómetros con outros sete parques eólicos, conformando unha tea de araña de pistas de acceso e infraestruturas asociadas que supoñerán un evidente prexuizo a nivel social e ambiental para as poboacións directamente implicadas nas comarcas coruñesas de Bergantiños e Xallas. O territorio visto únicamente como negocio dentro da burbulla especulativa das renovables Segundo se desprende da análise da documentación do proxecto do parque eólico O Cerqueiral, que pretende instalar 6 aeroxeradores de 178,5 metros de altura en punta e 4,5 MW de potencia nonimal unitaria entre as localidades de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Santa Comba, estes terán que compartir espacio con outros 53 aeroxeradores de varias compañías nunha área territorial moi reducida, o que pode orixinar fortes impactos sinérxicos e acumulativos para as aldeas afectad

Parque eólico O Cerqueiral: La burbuja especulativa de las renovables amenaza con sepultar las aldeas bajo un mar de aerogeneradores y tendidos eléctricos

Si la Xunta de Galicia llega a dar luz verde al proyecto de Greenalia Wind Power varios núcleos rurales de tres ayuntamientos tendrán que convivir en un área de 5 kilómetros con otros siete parques eólicos, conformando una tela de araña de pistas de acceso e infraestructuras asociadas que supondrán un evidente perjuicio a nivel social y ambiental para las poblaciones directamente implicadas en las comarcas coruñesas de Bergantiños y Xallas.   El territorio visto únicamente como negocio dentro de la burbuja especulativa de las renovables Según se desprende del análisis de la documentación del proyecto del parque eólico O Cerqueiral, que pretende instalar 6 aerogeneradores de 178,5 metros de altura en punta y 4,5 MW de potencia nominal unitaria entre las localidades de Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba, estos tendrán que compartir espacio con otros 53 aerogeneradores de varias compañías en un área territorial muy reducida, lo que puede originar fuertes impactos

En defensa da montaña máis alta de Galicia: Salvemos Cabana rexeita a instalación do parque eólico Prada na contorna natural da Serra do Eixe e Pena Trevinca

A asociación apoia a campaña lanzada dende o clube alpino Montañas de Trevinca (" Salvemos Trevinca ") contra os plans da empresa Desarrollos Renovables Iberia Gamma S.L., pertencente ao grupo noruego Statkarft, de implantar 31 aeroxeradores de gran porte na zona cunha potencia total instalada superior aos 170 MW, nun inasumible percorrido por zonas elevadas que supera os 30 quilómetros de lonxitude. O macizo de Pena Trevinca destaca pola calidade da súa contorna natural / Foto: Asociación Salvemos Cabana  Localizado no suroeste provincial de Ourense, o macizo de Pena Trevinca é un espazo natural único na xeografía autonómoica que abarca 25.000 hectáreas e os cumios máis altos de Galicia como Pena Trevinca, de 2.127 metros, Pena Negra (2.123) e Pena Surbía (2.122) na confluencia da Serra do Eixe, a Serra Calva e a Serra Segundeira. Nesta contorna natural privilexiada conta, ademáis de con numerosas especies protexidas, cunha das mellores mostras das antiguas paisaxes glaciare

En defensa de la montaña más alta de Galicia: Salvemos Cabana rechaza la instalación del parque eólico Prada en el entorno natural de la Serra do Eixe y Peña Trevinca

La asociación apoya la campaña lanzada desde el club alpino Montañas de Trevinca (" Salvemos Trevinca ") contra los planes de la empresa Desarrollos Renovables Iberia Gamma S.L, perteneciente al grupo noruego Statkraft, de implantar 31 aerogeneradores de gran porte en la zona con una potencia total instalada superior a los 170 MW, en un inasumible recorrido por zonas elevadas que supera los 30 kilómetros de longitud. El macizo de Pena Trevinca destaca por la calidad de su entorno natural / Foto: Asociación Salvemos Cabana Localizado en el suroeste provincial de Ourense, el macizo de Peña Trevinca es un espacio natural único en la geografía autonómica que abarca 25.000 hectáreas y las cumbres más altas de Galicia como Peña Trevinca, de 2.127 metros, Peña Negra (2.123) y Peña Surbía (2.122) en la confluencia de la Serra do Eixe, la Serra Calva y la Serra Segundeira. Este entorno natural privilegiado cuenta, además de con numerosas especies protegidas, con una de las mejores mue